Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Search Results

ཆོས་སྐད་དབྱིན་ཚིག་གི་གཏེར་མཛོད། (chos skad dbyin tshig gi gter mdzod/)
Dictionary of Tibetan orthography based on the dag yig ngag sgron of dpal khang ngag dbang chos kyi rgya mtsho/, 16th cent. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by Bill McGrath...
མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་བོད་རིག་པའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (mkhas dbang dung dkar blo bzang ’phrin las mchog gis mdzad pa’i bod rig pa’i tshig mdzod chen mo zhes bya rab gsal zhes bya ba bzhugs so/)
A Tibetan-Tibetan dictionary of terms and phrases. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by Bill McGrath 2008-01-03)
ཕུར་ལྕོགས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དད་པའི་སྒོ་འབྱེད། (phur lcogs sku phreng rim byon gyi rnam thar mdor bsdus dad pa’i sgo ’byed/)
Description to be added.
ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་ཡ་རྒྱལ། དེ་བི་ཀོ་ཏི་དང་མིང་གཞན་ཕ་བོང་ཁ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་བཀོད་པའི་དཀར་ཆག་དད་ལྡན་པདྨོ་རྒྱས་བྱེད་གཟི་སྦྱིན་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ནོར་བུ། (yul nyer bzhi’i ya rgyal/_de bi ko ti dang ming gzhan pha bong kha byang chub shing gi nags khrod du bkod pa’i dkar chag dad ldan padmo rgyas byed gzi sbyin ’od stong ’bar ba’i nor bu/)
Description to be added.
དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཚིག་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས། (dbyin bod shan sbyar gyi tshig mdzod gsar bsgrigs/)
A Tibetan-English dictionary. (Bill McGrath 2008-01-03)
དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཚིག་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས། (dbyin bod shan sbyar gyi tshig mdzod gsar bsgrigs/)
A Tibetan-English dictionary. (Bill McGrath 2008-01-03)
བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་བཅོན་སྔོན་བྱས་པའི་དེབ། (bod dbyin tshig mdzod chen mo/ bod rgya tshig mdzod chen mo bcon sngon byas pa’i deb/)
A translation of ZHANG (Bod rgya tshig mdzod chen mo / Zang Han Da Cidian [Great Tibetan Chinese Dictionary]), though some entries have been added and some removed. Also Sanskrit and Latin equi...
དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་གསར་མ། (dbyin bod tshig mdzod gsar ma/)
A Tibetan-English dictionary. (Bill McGrath 2008-01-03)
བོད་སྐད་ཀྱི་སློབ་དེབ། ཁམས་སྐད། (bod skad kyi slob deb/ khams skad/)
A Tibetan-English dictionary. (Bill McGrath 2008-01-03)
སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། (ser smad thos bsam nor gling grwa tshang gi chos ’byung lo rgyus nor bu’i phreng ba/)
Description to be added.
Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...