Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Search Results

སེར་དགོན་ཕུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ། (ser dgon phur pa’i lo rgyus rags tsam brjod pa/)
Description to be added.
ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་གནས་བཤད་གསེར་གྱི་སྒྲོན་མེ། (chos sde chen po se ra theg chen gling gi gnas bshad gser gyi sgron me/)
Description to be added.
Materials for a History of Tibetan Literature
Description to be added.
English-Tibetan Dictionary of Modern Tibetan
This English-Tibetan dictionary of modern Tibetan was written by Melvyn Goldstein, one of the foremost lexicographers of modern Tibetan language. (Steve Weinberger 2008-03-13)
བོད་ཀྱི་སྐད་ལས་གསར་རྙིང་གི་བརྡའི་ཁྱད་པ་སྟོན་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་། (bod kyi skad las gsar rnying gi brda'i khyad pa ston pa legs par bshad pa li shi'i gur khang /)
A Tibetan-Tibetan grammatical treatise written in 1536. Ca. 15 folios. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by Bill McGrath 2008-01-03)
A Tibetan-Newari Lexicon Cum Phrase Book
A Tibetan-Newari dictionary. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by Bill McGrath 2008-01-03) A topically organized text, the Newari is given in Tibetan transliteration. The editors...
འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐར་ཐུབ་བསྟན་མཛས་པའི་རྒྱན་གཅིག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ། (’jam mgon chos kyi rgyal po chen tsong kha pa chen po rnam thar thub bstan mdzas pa’i rgyan gcig ngo mtshar nor bu’i ’phreng ba/)
Description to be added.
སེ་རའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་གནས་རི་རི་ཁྲོད་འགའ་ཞིག་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། (se ra’i nye ’khor gyi gnas ri ri khrod ’ga’ zhig gi ngo sprod mdor bsdus/)
Description to be added.
སེ་ར་དགོན་པ་དང་། དེ་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་གླེང་བ། (se ra dgon pa dang /_de phyag ’debs pa po byams chen chos rje’i byung ba mdo tsam gleng ba/)
Description to be added.
བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཆེ་མོ། (byang chub lam rim che mo dang ’brel ba’i ser byes mkhas snyan grwa tshang gi bca’ khrims che mo/)
Description to be added.
Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...