Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Search Results

གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་བཞི་དང་རྒྱུད་པ་སྟོད་སྨད་ཆགས་ཚུལ་པད་དཀར་འཕྲེང་བ། (grwa sa chen po bzhi dang rgyud pa stod smad chags tshul pad dkar ’phreng ba/)
Description to be added.
བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལྷ་ཚོགས་ཆེན་མོ། (bod brgyud nang bstan lha tshogs chen mo/)
Description to be added.
The Special Recitation Texts of Ser byes mkhas snyan College
Description to be added.
ཚད་མའི་གཞུང་དོན་འབྱེད་པའི་བསྡུས་གྲྭ་རྣམ་པར་བཤད་པ་རིགས་ལམ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ལས་རིགས་ལམ་ཆུང་བར་ཏགས་རིགས་ཀྱི་སྐོར། (tshad ma’i gzhung don ’byed pa’i bsdus grwa rnam par bshad pa rigs lam ’phrul gyi lde mig las rigs lam chung bar tags rigs kyi skor/)
Description to be added.
ཕུར་ལྕོག་རིགས་གསུམ་བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་དད་གསུམ་འདྲེན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། (phur lcog rigs gsum byang chub gling gi byung ba mdo tsam brjod pa dad gsum ’dren pa’i lcags kyu/)
Description to be added.
དཔལ་མཉམས་མེད་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་ཕྱོག་བསྒྲིགས་དགོས་པ་ཀུན་ཚང་། (dpal mnyams med ri bo dga’ ldan pa’i lugs kyi zhal ’don phyog bsgrigs dgos pa kun tshang /)
Description to be added.
བཀའ་གདམས་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་འབྱུང་ཡིད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན། (bka’ gdams gsar rnying gi chos ’byung yid kyi mdzes rgyan/)
Description to be added.
རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་གོ་སླ་བར་བརྗོད་པ་བདེ་ལེགས་ཀུན་ཀྱི་བྱུང་གནས། (rje thams cad mkhyen pa tsong kha pa chen po’i rnam thar go sla bar brjod pa bde legs kun kyi byung gnas/)
Description to be added.
དཔལ་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་ཆོས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། (dpal ri bo dga’ ldan pa’i chos spyod sna tshogs kyi ’grel ba phyogs bsgrigs/)
Description to be added.
Autobiography of Former Abbot of Sera Jé Kangyurwa Lozang Tupten
Description to be added.
Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...