Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Search Results

ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་མངོན་པའི་རྒྱན། (chos mngon pa mdzod kyi tshig le’ur byas pa’i ’grel pa mngon pa’i rgyan/)
Description to be added.
འདུལ་ཏིཀ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལེགས་བཤད་ལུང་གི་རྒྱ་མཚོ། (’dul tik nyi ma’i ’od zer legs bshad lung gi rgya mtsho/)
Description to be added.
འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལེགས་བཤད་ལུང་གི་རྒྱ་མཚོ། (’dul ba mdo rtsa ba’i rnam bshad nyi ma ’od zer legs bshad lung gi rgya mtsho/)
Description to be added.
བཀའ་གདམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཀའ་གདམས་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། (bka’ gdams kyi rnam par thar pa bka’ gdams chos ’byung gsal ba’i sgron me/)
Description to be added.
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (dung dkar tshig mdzod chen mo/)
Description to be added.
History of the Monastic University Se-ra-theg-chen-gling
Description to be added.
དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་ཐོས་བསམ་གླིང་གི་རྩོད་པ་བྱེད་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ། (dga’ ldan chos ’khor gling gi mtshan nyid grwa tshad (tshang) thos bsam gling gi rtsod pa byed tshul legs par bshad pa/)
Description to be added.
སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་། (se ra theg chen gling /)
Description to be added.
སེ་རའི་རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་གི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་པ་དད་པའི་འཇུག་ངོགས། (se ra’i rta mgrin yang gsang gi sku’i yon tan cha shas tsam brjod pa dad pa’i ’jug ngogs/)
Description to be added.
གར་དགོན་བསམ་གཏན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མུན་སེལ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (gar dgon bsam gtan gling gi lo rgyus mun sel mthong ba don ldan/)
Description to be added.
Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...