Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Search Results

སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་བསྟན་སྲུང་གཙོ་བོ་མགོན་དཀར་དང། ལྕམ་སྲིང། ཐ་འོག། བྱ་ཁྲི་བཅས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་གསོ་བསྟོད་བསྐུལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ། (ser smad grwa tshang gi bstan srung gtso bo mgon dkar dang/_lcam sring/_tha ’og/_bya khri bcas kyi gtor chog bskang gso bstod bskul cha lag dang bcas pa/)
Description to be added.
A Narrative History of Ser smad thos bsam nor gling College: A Garland of Jewels
Description to be added.
A Lamp Illuminating the History of Dargye Monastery
Description to be added.
སེ་ར་དགོན་པའི་གནས་བཤད་དང་རྗེ་བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འཁྲུལ་བྲལ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་། (se ra dgon pa’i gnas bshad dang rje byams chen chos rje’i rnam thar kun las btus pa ’khrul bral rab gsal me long /)
Description to be added.
སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། (ser smad thos bsam nor gling grwa tshang gi chos ’byung lo rgyus nor bu’i phreng ba/)
Description to be added.
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དགོངས་པ་རབ་གསལ། (dbu ma la ’jug pa’i rgya cher bshad pa dgongs pa rab gsal/)
Description to be added.
Rethinking Visual Anthropology
Description to be added.
ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་ཡ་རྒྱལ། དེ་བི་ཀོ་ཏི་དང་མིང་གཞན་ཕ་བོང་ཁ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་བཀོད་པའི་དཀར་ཆག་དད་ལྡན་པདྨོ་རྒྱས་བྱེད་གཟི་སྦྱིན་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ནོར་བུ། (yul nyer bzhi’i ya rgyal/_de bi ko ti dang ming gzhan pha bong kha byang chub shing gi nags khrod du bkod pa’i dkar chag dad ldan padmo rgyas byed gzi sbyin ’od stong ’bar ba’i nor bu/)
Description to be added.
Sera Thekchen Ling
Description to be added.
The Special Recitation Texts of Ser byes mkhas snyan College
Description to be added.
Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...