Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Search Results

སེ་རའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་གནས་རི་རི་ཁྲོད་འགའ་ཞིག་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། (se ra’i nye ’khor gyi gnas ri ri khrod ’ga’ zhig gi ngo sprod mdor bsdus/)
Description to be added.
སེ་ར་དགོན་པ་དང་། དེ་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་གླེང་བ། (se ra dgon pa dang /_de phyag ’debs pa po byams chen chos rje’i byung ba mdo tsam gleng ba/)
Description to be added.
རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་གོ་སླ་བར་བརྗོད་པ་བདེ་ལེགས་ཀུན་ཀྱི་བྱུང་གནས། (rje thams cad mkhyen pa tsong kha pa chen po’i rnam thar go sla bar brjod pa bde legs kun kyi byung gnas/)
Description to be added.
སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་། (se ra theg chen gling /)
Description to be added.
སེར་དགོན་ཕུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ། (ser dgon phur pa’i lo rgyus rags tsam brjod pa/)
Description to be added.
The Mount Kailash Trek: Tibet's Sacred Mountain and Western Tibet
Published in 2007, The Mount Kailash Trek is one of the most recent guidebooks to be published on travel in Tibet. As the title says, the main focus of this book is the famous circumambulation routes ...
Fundamentals of Tibetan Medicine According to the rgyud bzhi
Description to be added.
Tibetan Medical Paintings
Plates of the famous series of Tibetan medical paintings with explanations of the paintings and general expository essays on Tibetan medicine. (Frances Garrett 2003-01)
Pharmacopoeia of the People's Republic of China Vol. 1
This volume has information about the description, identification, processing, action, indications, use and dosage, and storage of each medicinal material, so it would be a useful place to gather info...
སེ་རའི་རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་གི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་པ་དད་པའི་འཇུག་ངོགས། (se ra’i rta mgrin yang gsang gi sku’i yon tan cha shas tsam brjod pa dad pa’i ’jug ngogs/)
Description to be added.
Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...