Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Browse Resources

Tibetan and Himalayan > Archaeology > Bellezza Bibliography

(59 resources)


Resources:
གུ་གེ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོའི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། (gu ge tshe ring rgyal po’i ched rtsom phyogs bsgrigs/)
Description to be added.
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་པའི་རྒྱལ་བརྔན་ལྷ་བསང་། (gu ru rin po ches gsung pa’i rgyal brngan lha bsang /)
Description to be added.
གནམ་མཚོའི་གནས་བཤད་དད་པའི་རྒྱུན། (gnam mtsho’i gnas bshad dad pa’i rgyun/)
Description to be added.
གངས་མཚོའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་དགོན་པ་ཁག (gangs mtsho’i nye ’khor gyi dgon pa khag)
Description to be added.
གངས་ཏི་སེའི་ལོ་རྒྱུས། (gangs ti se’i lo rgyus/)
Description to be added.
གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོའི་གནས་བཤད་མཛུབ་མོ་རི་སྟོན། (gnyan chen thang lha dang gnam mtsho phyug mo’i gnas bshad mdzub mo ri ston/)
Description to be added.
གསང་གླིང་མེ་རི་ཛྭ་ཐིས། (gsang gling me ri dzwa this/)
Description to be added.
གྲུབ་དབང་གོང་མིའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བའི་གནས། (grub dbang gong mi’i byin gyis brlabs ba’i gnas/)
Description to be added.
སྟོད་མངའ་རིས་ཤང་རྩེ་དགོན་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་སྡུས། (stod mnga’ ris shang rtse dgon gi lo rgyus mdor sdus/)
Description to be added.
སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་དགོན་སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་དག་གསལ་མཐོང་བའི་མེ་ལོང་། (stod mnga’ ris kyi dgon sde’i lo rgyus dag gsal mthong ba’i me long /)
Description to be added.
<<< Previous 10 Resources Next 10 Resources >>>

Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...