Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Search Results

འཛམ་གླིང་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེའི་དཀར་ཆག་ཚངས་དབྱངས་ཡིད་ཕྲོག (’dzam gling gangs rgyal ti se’i dkar chag tshangs dbyangs yid phrog)
Description to be added.
རིག་འཛིན་རིག་པའི་ཐུགས་རྒྱུད། (rig ’dzin rig pa’i thugs rgyud/)
Description to be added.
བོད་ཡུལ་གནས་ཀྱི་ལམ་ཡིག་གསལ་བའི་དམིག་བུ། (bod yul gnas kyi lam yig gsal ba’i dmig bu/)
Description to be added.
ཞང་ཞུང་མེ་རིའི་གསས་མཁར་ཁྲོ་བོ་བསྐྱེད་མི་དགོས་པའི་གཞུང་། (zhang zhung me ri’i gsas mkhar khro bo bskyed mi dgos pa’i gzhung /)
Description to be added.
བོད་ཀྱི་བརྡ་སྐད་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས། (bod kyi brda skad ston pa’i bstan bcos/)
A compilation of texts completed in 1954, including an orthographical dictionary with an emphasis on Bon terminology. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by Bill McGrath 2008-01-03)
མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (mngon brjod kyi bstan bcos mkhas pa’i rna rgyan zhes bya ba bzhugs so/)
A Sanskrit-Tibetan dictionary published as an addendum to Lokesh Chandra’s printing of si tu pan chen’s version of the Amarakoṣa. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by...
བོད་ཀྱི་སྐད་ལས་གསར་རྙིང་གི་བརྡའི་ཁྱད་པ་སྟོན་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་། (bod kyi skad las gsar rnying gi brda’i khyad pa ston pa legs par bshad pa li shi’i gur khang /)
A Tibetan-Tibetan grammatical treatise written in 1536. Ca. 15 folios. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by Bill McGrath 2008-01-03)
གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་སྙེ་མ། (gangs can bod kyi brda sprod dpag bsam ljon pa’i snye ma/)
A Tibetan-Tibetan dictionary with an emphasis on Bon terminology. Also includes some Zhang-Zhung words. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by Bill McGrath 2008-01-03)
བརྡ་གསར་རྙིང་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བསྟན་པ་གསར་བུའི་བློ་གྲོས་བསྐྱེད་བྱེད་བཞུགས་སོ། (brda gsar rnying gi khyad par cung zad bstan pa gsar bu’i blo gros bskyed byed bzhugs so/)
An introduction to archaic words and expressions of literary Tibetan. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by Bill McGrath 2008-01-03)
བོད་ཀྱི་སྐད་ལས་གསར་རྙིང་གི་བརྡའི་ཁྱད་པ་སྟོན་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་། (bod kyi skad las gsar rnying gi brda'i khyad pa ston pa legs par bshad pa li shi'i gur khang /)
A Tibetan-Tibetan grammatical treatise written in 1536. Ca. 15 folios. (Michael Walter and Manfred Taube 2006-05-15, revised by Bill McGrath 2008-01-03)
Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...