Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Search Results

ཞང་ཞུང་མེ་རིའི་གསས་མཁར་ཁྲོ་བོ་བསྐྱེད་མི་དགོས་པའི་གཞུང་། (zhang zhung me ri’i gsas mkhar khro bo bskyed mi dgos pa’i gzhung /)
Description to be added.
བོད་ཡུལ་གནས་ཀྱི་ལམ་ཡིག་གསལ་བའི་དམིག་བུ། (bod yul gnas kyi lam yig gsal ba’i dmig bu/)
Description to be added.
བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་བང་མཛོད། (bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje'i gsung 'bum dam chos rin chen nor bu'i bang mdzod/)
Description to be added.
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་པའི་རྒྱལ་བརྔན་ལྷ་བསང་། (gu ru rin po ches gsung pa’i rgyal brngan lha bsang /)
Description to be added.
དཔལ་གཟིམས་ཕུག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་སྐལ་བཟང་གྱི་དགའ་སྟོན། (dpal gzims phug o rgyan chos gling gi byung ba brjod pa skal bzang gyi dga’ ston/)
Description to be added.
གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོའི་གནས་བཤད་མཛུབ་མོ་རི་སྟོན། (gnyan chen thang lha dang gnam mtsho phyug mo’i gnas bshad mdzub mo ri ston/)
Description to be added.
དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་གསང་བ་དྲག་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཉན་ནག་མོ་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། (dbal chen ge khod gsang ba drag chen gyi bka’ nyan nag mo thugs kyi gsang bsgrub bzhugs so/)
Description to be added.
ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ། (khag gi lo rgyus rags tsam/)
Description to be added.
གྲུབ་དབང་གོང་མིའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བའི་གནས། (grub dbang gong mi’i byin gyis brlabs ba’i gnas/)
Description to be added.
གནམ་མཚོའི་གནས་བཤད་དད་པའི་རྒྱུན། (gnam mtsho’i gnas bshad dad pa’i rgyun/)
Description to be added.
Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...