Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
Tibetan Monastic Education
by Georges Dreyfus
January 1, 2001
Section 6 of 7

Glossary

Note: These glossary entries are alphabetized by their Chinese equivalents. Columns of information for all entries are listed in this order: THL Extended Wylie transliteration of the term, THL Phonetic rendering of the term, the English translation, the Sanskrit equivalent, the Chinese equivalent, associated dates, and the type of term. To view the glossary sorted by any one of these rubrics, click on the corresponding label (such as “Phonetics”) at the top of its column.

Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseDateType
   Chan  Organization 
   Mo He Yan  Person 
karma pa Karmapa    Term 
kun khyen tsho na ba Künkhyen Tsonawa    Author 
krun go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang Trüngö Bökyi Sherik Petrünkhang    Publisher 
bka’ brgyud Kagyü    Organization 
bka’ brgyud pa Kagyüpa    Organization 
bka’ gdams Kadam    Lineage 
bka’ rams karam    Term 
bkra shis ljongs Trashijong    Monastery 
skyor dpon kyorpönreciting leader    Term 
khyab pa ma byung khyappa majungthere is no pervasion    Term 
khri byang rin po che Trijang Rinpoché    Person 
mkhan chen ngag dbang chos grags kyi pod chen drug gi ’grel pa phyogs sgrigs Khenchen Ngawang Chödrakkyi Pöchen Drukgi Drelpa Chokdrik    Text 
mkhas grub Khedrup    Person 
go rams pa Gorampa    Author 
grub mtha’ druptadoxography siddhānta   Term 
grwa tshang gi dam bca’ dratsanggi damchamonastery’s formal debate    Term 
gling bsre lingsé“[scholar examined by] mixing of communities”    Term 
dga’ ldan Ganden    Monastery 
dge ’dun grub Gendün Drup    Author 
dge ’dun chos ’phel Gendün Chömpel    Person 
dge ba’i bshes gnyen gewé shenyen    Term 
dge lugs Geluk    Organization 
dge lugs pa Gelukpa    Organization 
dge bshes geshé    Term 
dge bshes tsag phu pa Geshé Tsakpupa    Person 
dge bshes lha rams pa geshé lharampa    Term 
dge slong gi bslab bya Gelonggi LapjaTraining for Bhikshus    Text 
dgongs pa rab gsal Gongpa RapselClarification of the Thought    Text 
’gal ba gelwacontrary    Term 
’grel ba drelwacommentary vṛtti   Term 
’grel bshad drelshédetailed gloss ṭīkā   Term 
rgan chos genchö[one who practices] the Dharma in old age    Term 
rgan blo bzang rgya mtsho Gen Lozang Gyatso    Person 
rgan lags Genla    Person 
rgya gzhung gyazhungIndian text    Term 
rgyal ba thams cad kyi thugs kyi dgongs pa zab mo’i de kho na nyid spyi’i ngag gis ston pa nges don rab gsal Gyelwa Tamchekyi Tukkyi Gongpa Zapmö Dekhonanyi Chingakgi Tönpa Ngedön Rapsel    Text 
rgyal tshab Gyeltsap    Person 
rgyugs sprod gyuktröpreliminary exam    Term 
sgo mang Gomang    Monastery 
ngag dbang chos grags Ngawang Chödrak    Author 
dngos gzhi ngözhimain part    Term 
snga rgol ngagölthe questioner    Term 
ci’i phyir chi chirwhy    Term 
bca’ khrims chen mo Chatrim Chenmo    Text 
cha har dge bshes blo bzang tshul khrims Chahar Geshé Lozang Tsültrim    Author 
chos grags rgya mtsho Chödrak Gyatso   1454-1506 Author 
chos mngon pa mdzod kyi tshig le’ur byas pa’i ’grel pa mngon pa’i rgyan Chö Ngönpa Dzökyi Tsikleur Jepé Drelpa Ngönpé Gyen    Text 
chos mngon pa’i mdzod Chö Ngönpé Dzö abhidharmakośakārikā   Text 
chos can skyon can chöchen kyönchenthe subject is faulty    Term 
chos thog chötokdebate session    Term 
chos spyod chöchöliturgy    Term 
chos mtshams chötsamdebate break    Term 
mchims Chim    Clan 
mchims chen ChimchenGreat Chim    Text 
mchims ’jam pa’i dbyangs Chim Jampeyang   ca. fourteenth century Author 
mchims ’jam dpal dbyangs Chim Jampelyang    Author 
mchims mdzod Chimdzö    Text 
jo khang Jokhang    Temple 
jo bo Jowo    Term 
mjug jukconclusion    Term 
’jang dgung chos Jang GungchöWinter Debate at Jang    Term 
rje thams cad mkhyen pa tsong kha pa chen po’i rnam thar go sla bar brjod pa bde legs kun kyi byung gnas Jé Tamché Khyenpa Tsongkhapa Chenpö Namtar Go Lawar Jöpa Delek Künkyi Jungné    Text 
nyi ma nyimasun    Term 
rnying ma pa Nyingmapa    Organization 
gtong sgo tonggofeast    Term 
rtags ma grub ta madrupthe reason is not established    Term 
rtags rigs TarikTypes of Evidence    Doxographical Category 
rtags gsal dkrub ma taksel trupmastirred up debate    Term 
rtags bsal chad taksel chébreaks down    Term 
ston chos TönchöFall Debate Session    Term 
bstan ’gyur Tengyur    Title collection 
bstan bcos tenchötreatise śāstra   Term 
bstan bcos mngon rtogs rgyan ’grel pa dang bcas pa’i rgya cher bshad pa legs bshad gser gyi phreng ba Tenchö Ngöntok Gyen Drelpa dang Chepé Gyacher Shepa Lekshé Sergyi Trengwa    Text 
thams cad mkhyen pa tamché khyenpaall-knowing one    Term 
mtha’ gcod TakchöDecisive Analysis    Doxographical Category 
dam bca’ damchaformal debate    Term 
dam bca’ ba damchawadefender    Term 
dam pa’i chos ’dul ba mtha’ dag gi snying po’i don legs par bshad rin po che’i phreng ba Dampé Chö Dülwa Tadakgi Nyingpö Dön Lekpar Shé Rinpoché Trengwa    Text 
don bdun cu Dön DünchuSeventy Topics    Doxographical Category 
dhīḥ ji ltar chos can dhi jitar chöchen    Term 
’di dithis    Term 
’di ’khor gsum di khor sumthese are the three circles    Term 
’dug dukbeing there    Term 
’dug dukbeing there    Term 
’dul tig nyi ma’i ’od zer legs bshad lung gi rgya mtsho Dültik Nyimé Wözer Lekshé Lunggi Gyatso    Text 
’dul bam do rtsa ba’i rnam bshad nyi ma ’od zer legs bshad lung gi rgya mtsho Dülwa Do Tsawé Namshé Nyima Wözer Lekshé Lunggi Gyatso    Text 
’dul ba’i mdo rtsa ba Dülwé Do Tsawa vinaya-​sūtra   Text 
’dod I accept    Term 
rdo rje rgyal Dorjé Gyel    Person 
rdo rams doram“scholar [examined on the monastery’s] stone [platform]”    Term 
sdom tshig domtsikverse condensation    Term 
bsdus grwa DüdraThe Collected Topics    Doxographical Category 
bsdus chung düchungbeginning collected topics    Term 
bsdus chen düchenadvanced collected topics    Term 
bsdus sgrwa DüdraCollected Topics    Text 
bsdus ’bring düdringintermediate collected topics    Term 
nor bu gling ga Norbu Lingga    Building 
rnam rgyal Namgyel    Monastery 
rnam bshad snying po rgyan Namshé Nyingpo Gyen    Text 
dpyid chos chen mo Chichö ChenmoGreat Spring Debate Session    Term 
spyi don ChidönGeneral Meaning    Doxographical Category 
phyir chirwhy    Term 
bod ’grel bödrelTibetan commentary    Term 
byang chub lam rim chen mo dang ’brel ba’i ser byes mkhas Jangchup Lamrim Chenmo dang Drelwé Serjekhé    Text 
byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa Jangchup Sempé Chöpala Jukpa bodhicaryāvatāra   Text 
byams mchod JamchöMaitreya Prayer    Term 
byes     Monastery 
bla ti rin po che Lati Rinpoché    Person 
bla ma lama    Term 
blo gros Lodrö    Person 
blo bzang rgya mtsho Lozang Gyatso    Person 
blo bzang thub bstan Lozang Tupten    Person 
blo rigs LorikTypes of Mind    Doxographical Category 
blo gsal gling Loselling    Monastery 
dbal mang dkon mchog rgyal mtshan Welmang Könchok Gyeltsen    Person 
dbu ma rgyan gyi rnam bshad ’jam dbyangs bla ma bgyes pa’i zhal lung Uma Gyengyi Namshé Jamyang Lama Gyepé Zhellung    Text 
dbu ma rgyan gyi tshig le’ur byas pa Uma Gyengyi Tsikleur Jepa madhyamakālaṃkārakārikā   Text 
dbu ma rtsa ba’i tshig le’ur byas pa shes rab Uma Tsawé Tsikleur Jepa Sherap prajñā-​nāma-​mūlamadhyamakakārikā   Text 
dbu ma la ’jug pa Umala JukpaIntroduction to the Middle Way madhyamakāvatāra   Text 
dbu ma la ’jug pa’i rgya cher bshad pa dgongs pa rab gsal Umala Jukpé Gyacher Shepa Gongpa Rapsel    Text 
dbu ma’i rtsa ba’i ’grel pa tshig gsal ba Umé Tsawé Drelpa Tsik Selwa mūlamadhyamakavṛttiprasannapadā   Text 
dbu ma’i rtsa ba’i ’grel pa shes rab sgron ma Umé Tsawé Drelpa Sherap Drönma prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti   Text 
dbu ma’i rtsa ba’i ’grel pa shes rab buddha pā li ta Umé Tsawé Drelpa Sherap Buddhapālita buddhapālitamūlamadhyamakavṛtti   Text 
dbyar chos chen mo Yarchö ChenmoGreat Summer Debate Session    Term 
’bras spungs Drepung    Monastery 
’bras spungs chos ’byung Drepung Chöjung    Text 
sbyin pa jinpagiving dāna   Term 
sbyor ba jorwapreparatory phase    Term 
ma nges pa mangepauncertain    Term 
mi bskyod rdo rje Mikyö Dorjé   1504-1557 Author 
mi pham Mipam    Person 
mi pham rgya mtsho Mipam Gyatso    Author 
mi la Mila    Person 
mi la ras pa Mila Repa    Person 
dmangs ja mangjacommon tea    Term 
smon lam mönlamprayer    Term 
smon lam chen mo’i dam bca’ Mönlam Chenmö damchaformal debate of the Great Prayer    Term 
tsong kha pa Tsongkhapa    Author 
rtsa ba tsawaroot text mūla   Term 
rtsa ba’i thal ’gyur tsawé telgyurroot consequence    Term 
rtsa ba’i dam bca’ tsawé damcharoot thesis    Term 
rtsa ba’i dam bca’ tshar tsawé damcha tsarthe root thesis is finished    Term 
rtsib bzhag tsipzhakrecitation    Term 
rtsod zla tsödadebate with a partner    Term 
tshad ma rnam ’grel gyi tshig le’ur byas pa Tsema Namdrelgyi Tsikleur Jepa pramāṇa-​vārttika-​kārikā   Text 
tshad ma’i gzhung don ’byed pa’i bsdus grwa rnam par bshad pa rigs lam ’phrul gyi lde mig las rigs lam chung ba rtags rigs kyi skor Tsemé Zhungdön Jepé Düdra Nampar Shepa Riklam Trülgyi Demiklé Riklam Chungwar Tarikkyi Kor    Text 
tshig le’ur byed pa tsikleur jepa kārikā   Term 
tsho na pa shes rab bzang po Tsonapa Sherap Zangpo    Author 
tshogs chen tsokchengreat assembly hall    Room 
tshogs chos tsokchösmall prayer    Term 
tshogs gtam chen mo Tsoktam ChenmoReciting of the Constitution    Term 
tshogs rams tsokram“scholar of the assembly”    Term 
mtshan zhabs tsenzhapspiritual assistant    Term 
mdzod tik thar lam gsal byed Dzötik Tarlam Seljé    Text 
’dzam gling rig pa’i dpa’ bo dge ’dun chos phel gyi byung ba brjod pa bden gtam ’na ba’i bcud len Dzamling Rigpé Pawo Gendün Chömpelgyi Jungwa Jöpa Dentam Nawé Chülen    Text 
gzhung rnying zhungnyingadvanced text    Term 
gzhung gsar rnying zhung sarnyingbeginning and advanced treatises    Term 
zi ling Ziling    Publication Place 
zur bkod gsar rnying zurkö sarnyingbeginning and advanced separate topics    Term 
zla ba dawamoon    Term 
gzan zenupper robe    Term 
yig cha yikchamanual    Term 
yongs ’dzin bsdus grwa Yongdzin DüdraThe Collected Topics of the Tutor    Text 
rigs chung rikchungsmall reasoning    Term 
rigs rams rikram    Term 
rigs lam ’phrul gyi lde mig Riklam Trülgyi DemikMagical Key to the Path of Reasoning    Text 
rigs lams pa riklampaquestioner    Term 
rin po che rinpoché    Term 
rin po che gdugs rinpoché dukprecious umbrella    Term 
rong ston Rongtön    Person 
lung lungtransmission    Term 
shākya mchog ldan Shakya Chokden    Person 
shing slong shinglongwood begging    Term 
shin tu lkog gyur shintu kokgyurthoroughly hidden atyantaparokṣa   Term 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa’i rgyan zhes bya ba ’grel ba Sherabkyi Paröltu Chinpé Menngakgi Tenchö Ngönpar Tokpé Gyen Zhejawa Drelwa abhisamayālaṃkāranāmaprajñāpāramitopadeśaśāstravṛtti   Text 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa’i rgyan zhes bya ba tshig le’ur byas pa Sherapkyi Paröltu Chinpé Menngakgi Tenchö Ngönpar Tokpé Gyen Zhejawa Tsikleur Jepa abhisamayālaṃkāra-​nāma-​prajñāpāramitopadeśa-​śāstra-​kārikā   Text 
shes rab le’u’i tshig don go sla bar rnam par bshad pa nor bu ke ta ka Sherap Leü Tsikdön Go Lawar Nampar Shepa Norbu Ketaka    Text 
sa skya Sakya    Organization 
sa skya pa Sakyapa    Organization 
sa lam SalamPaths and Stages    Doxographical Category 
sapaṇ Sapen    Person 
se ra Sera    Monastery 
se ra byes Sera Jé    Monastery 
se ra smad Sera Mé    Monastery 
seb sep    Term 
srong btsan sgam po Songtsen Gampo    Person 
gsang phu Sangpu    Monastery 
gsung ’bum sung bumThe Collected Works    Textual Group 
lha rams lharam“divine scholar”    Term 
lha sa Lhasa    Place 
a mchog dga’ ldan chos ’khor gling Amchok Ganden Chönkhor Ling    Monastery 
o’ tshar o tsaroh, it’s finished    Term 
 Ornament of Realization Abhisamayālaṃkāra   Text 
  Abhidharma   Title collection 
 Treasury of Abhidharma Abhidharma-​kośa   Text 
  Ājīvika   Doxographical Category 
  Asaṅga   Author 
  bhāṣya   Term 
  Bhavya   Author 
  bodhisattva   Term 
  Buddhapālita   Author 
  Brahmasūtra   Text 
  Candrakīrti   Author 
  dharma   Term 
  Dharmakīrti   Author 
  Guṇaprabha   Person 
  guru   Term 
  Haribhadra   Author 
  Kamalaśīla   Person 
  karma   Term 
  Madhyamaka   Doxographical Category 
  Mahāyāna   Doxographical Category 
  Maitreya   Author 
  maṇḍala   Term 
  Mañjuśrī   Buddhist deity 
  mantra   Term 
  Nāgārjuna   Author 
  Patañjali   Person 
  Prajñāpāramitā   Doxographical Category 
 Commentary on Valid Cognition Pramāṇavārttika   Text 
  Śāntarakṣita   Author 
  Śāntideva   Author 
  Sautrāntika   Doxographical Category 
  Sthiramati  ca. fifth century Person 
  sūtra   Term 
  Upaniṣad   Title collection 
  Vaibhāṣika   Doxographical Category 
  Vasubandhu   Person 
  Vinaya   Doxographical Category 
  vyākhyā   Term 
#!essay=/dreyfus/drepung/monasticed/
Tibetan Monastic Education, by Georges Dreyfus