Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
Tibetan Buddhism at Wutai Shan in the Qing
Gray Tuttle, Columbia University
JIATS, no. 6 (December 2011), THL #T5721, pp. 163-214
Bibliography (pp. 209-214)

Bibliography

[page 210]

Primary Sources

(For Wutai shan gazetteer blockprint editions, see Appendix 1.)

Awang Luosang Jiacou. Wushi Dalai Lama zhuan, translated by Chen Qingying and Ma Lianlong. Zhongguo bianjiang shi di ziliao conggan-Xizang juan. Beijing: Zhongguo Zangxue chubanshe, 1992 [1681].

Lozang Trinlé Namgyel, Gyelwang ChöjéBlo bzang ’phrin las rnam rgyal, rgyal dbang chos rje. Jetsün Pelden Lama Dampa Changlung Arya Pendita Rinpoché Ngawang Lozang Tenpé Gyentsen Pelzangpö Nampar Tarpa Khepé Yitrok Norbü DoshelRje btsun dpal ldan bla ma dam pa lcang lung arya pandi ta rin po che ngag dbang blo bzang bstan pa’i rgyal mtshan dpal bzang po’i rnam par thar pa mkhas pa’i yid ’phrog nor bu’i do shal. Digital scan from the Tibetan Buddhist Resource Center (www.tbrc.org).

Lozang Tsütrim Gyatso, SertokBlo bzang tshul khrims rgya mtsho, gser tog. Kumbum Jampa Linggi Denrap Dönden Tsangpé YangnyenSku ’bum byams pa gling gi gdan rabs don ldan tshangs pa’i dbyangs snyan. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1982 [1881].

Da Qing hui dian li fan yuan shi li. 12 vols. [Beijing]: Zhongguo Zangxue yanjiu zhongxin, 1991.

Damchø Gyatsho Dharmatāla, translated and annotated by Piotr Klafkowski. Rosary of White Lotuses: Being the Clear Account of How the Precious Teaching of Buddha Appeared and Spread in the Great Hor Country. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1987 [1889].

Dznyana ShrimanDznyā na shrī man. Riwo Tsengé Karchak Rapsel MelongRi bo rtse lnga’i dkar chag rab gsal me long. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1994.

Drakpa Gyentsen, Gyel KhenpoGrags pa rgyal mtshan, rgyal mkhan po. Riwo Tsengé Netö Dönden Tsangpé DrayangRi bo rtse lnga’i gnas bstod don ldan tshangs pa’i sgra dbyangs. In Gangjong Khewang Rimjöngyi Tsomyik Sergyi DrambuGangs ljongs mkhas dbang rim byon gyi rtsom yig gser gyi sbram bu [Zangzu lidai wenxue zuopin xuan], vol. 3, 1445-55. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1989 [1824].

Gugong Bowuyuan, editor. Qingliang shan zhi [Clear and Cool Mountain Gazetteer; 1661]. Qingliang shan xinzhi [New Clear and Cool Mountain Gazetteer; 1701]. Qinding Qingliang shan zhi [Imperial Gazetteer of Clear and Cool Mountain; 1811]. Haikou Shi: Hainan Chubanshe, 2001.

Zhongguo di yi lishi dang’an guan, ed. Kangxi qi ju zhu [Kangxi Diaries of Rest and Repose]. 3 vols. Beijing: Zhonghua shuju, 1984.

Manzhou Diguo Guowuyuan, ed. Shengzu shi lu [Kangxi Veritable Records], vols. 3-5. In Da Qing li chao shi lu [Veritable Records of the Successive Reigns of the Great Qing Dynasty], edited by Huawen shuju, vols. 9-11. Taipei reprint. Tokyo: Okura Shuppan Kabushiki Kaisha, 1937-1938.

[page 211]

Changja Rölpé DorjéLcang skya rol pa’i rdo rje. Zhingchok Riwo Tsengé NeshéZhing mchog ri bo rtse lnga’i gnas bshad. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe sgrun khang, 1993 [pre-1786: Ch 1-2; 1831: Ch 3-5].

Changja Rölpé DorjéLcang skya rol pa’i rdo rje, et al. Zhingchok Riwo Tsengé NeshéZhing mchog ri bo rtse lnga’i gnas bshad. In Neyik ChokdrikGnas yig phyogs bsgrigs [Fo jiao sheng di zhi nan], by Gendün ChömpelDge ’dun chos ’phel, et al., 384-565. Khreng tu’u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1998.

Lü Xiegang. Zangmi xuifa midian [Secret Scriptures of Tibetan Esoteric Dharma Practices]. 5 vols. Beijing: Huaxia chubanshe. 1996.

Ngawang Lozang GyatsoNgag dbang blo bzang rgya mtsho. Ngawang Lozang Gyatsö NamtarNgag dbang blo bzang rgya mtsho’i rnam thar. Lha sa: Bod ljong mi dmangs dpe skrun khang, 1989 [1681].

Pakpa Lodrö Gyentsen’Phags pa blo gros rgyal mtshan. Prince Jing-Gim’s Textbook of Tibetan Buddhism = the shes-bya rab-gsal (Jñeya-prakāśa), translated and annotated by Constance Hoog. Leiden: E. J. Brill, 1983 [1278].

“Qingdai lama jiao beike lu.” In Qing zhengfu yu lama jiao, edited by Zhang Xixin, 205-510. Lhasa: Xizang renmin chubanshe, 1988.

Shizu shi lu [Shunzhi Veritable Records] (vols. 2-3). In Manzhou diguo guowu yuan, ed. Da Qing li chao shi lu [Veritable Records of the Successive Reigns of the Great Qing Dynasty], edited by Huawen shuju, vols. 5-6. Taipei reprint. Tokyo: Okura Shuppan Kabushiki Kaisha, 1937-1938.

Tuguan. Zhangjia Guoshi Ruobi duoji zhuan, translated by Chen Qingying and Ma Lianlong. Beijing: Minzu chubanshe, 1988 [1792-1794].

TukwanThu’u bkwan III, Chökyi NyimaChos kyi nyi ma. Changja Rölpé Dorjé NamtarLcang skya rol pa’i rdo rje’i rnam thar. Lanzhou: Kan su’u mi rigs dpe skrun khang, 1989 [1792-1794].

Yishu Guan, ed. Kangxichao Manwen zhupi zouzhe quanyi. Beijing: Shehui kexue chubanshe, 1996.

Secondary Sources

Bawden, Charles R.The Jebtsundamba Khutukhtus of Urga. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1961.

Berger, Patricia. “The Jiaqing Emperor’s Magnificent Record of the Western Tour.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5711.

———. “Preserving the Nation: The Political Uses of Tantric Art in China.” In Latter Days of the Law: Images of Chinese Buddhism 850-1850, edited by M. Weidner. Lawrence: Spencer Museum of Art, University of Kansas, 1994.

———. Empire of Emptiness: Buddhist Art and Political Authority in Qing China. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003.

[page 212]

Brook, Timothy. Geographical Sources of Ming-Qing History, Michigan Monographs in Chinese Studies; v. 58. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, 1988.

Charleux, Isabelle. “Mongol Pilgrimages to Wutai Shan in the Late Qing Dynasty.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5712

Chou, Wen-shing. “Mapping Landscapes of Transformations: A Sino-Tibetan Revelation of Wutaishan in Qing China.” Master’s thesis, University of California-Berkeley History of Art Department, 2006.

———. “Ineffable Paths: Mapping Wutaishan in Qing Dynasty China.” The Art Bulletin 9, no. 1 (March 2007): 108-29.

Crossley, Pamela. A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology. Berkeley: University of California Press, 1999.

Cui, Zhengseng. “Wutai shan Fojiao wen hua.” Shi jie zong jiao yan jiu 3 (1991): 79-92.

Das, Sarat Chandra. A Tibetan-English Dictionary, with Sanskrit Synonyms. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1902.

Debreczeny, Karl. “Wutai Shan: Pilgrimage to Five-Peak Mountain.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5714

Demieville, Paul. “Buddhism in Early China.” In Cambridge History of China: The Chin and Han Empires, edited by D. Twitchett and M. Loewe. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Dungkar Lozang TrinléDung dkar blo bzang ’phrin las. Khewang Dungkar Lozang Trinlé Chokgi Dzepé Bö Rikpé Tsikdzö Chenmo Sheja RapselMkhas dbang dung dkar blo bzang ’phrin las mchog gis mdzad pa’i bod rig pa’i tshig mdzod chen mo shes bya rab gsal [Dungkar’s Great Tibetological Dictionary]. Pe cin: Krung go’i bod rig pa’i dpe skrun khang; Mtsho sngon zhing chen zhin hwa dpe tshong khang gis bkram, 2002.

Dunnell, Ruth. “The Hsia Origins of the Yüan Institution of Imperial Preceptor.” Asia Major 5, part 1 (1992). Third Series.

Farquhar, David. “Emperor as Bodhisattva in the Governance of the Ch’ing Empire.” Harvard Journal of Asiatic Studies 38, no. 1 (1978): 5-34.

Gimello, Robert. “Chang Shang-yin on Wu-t’ai Shan.” In Pilgrims and Sacred Sites in China, edited by Susan Naquin and Chun-fang Yu, 89-149. Berkeley: University of California Press, 1992.

———. “Wu-t’ai Shan during the Early Chin Dynasty: The Testimony of Chu Pien.” Taiwan: Zhonghua Foxue yanjiusuo, 1994.

[page 213]

Grupper, Samuel. “The Manchu Imperial Cult of the Early Ch’ing Dynasty: Texts and Studies on the Tantric Sanctuary of Mahakala at Mukden.” PhD diss., Indiana University, 1980.

Heissig, Walther. Die Pekinger lamaistischen Blockdrucke in mongolischer Sprache; Materialien zur mongolischen Literaturgeschichte. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1954.

Hummel, Arthur William. Eminent Chinese of the Ch`ing period (1644-1912). 2 vols. Taipei: Cheng Wen Publishing House, 1972.

Hsu, Sung-peng. A Buddhist Leader in Ming China: the Life and Thought of Han-Shan Te-Ch’ing. University Park: Pennsylvania University Press, 1979.

Illich, Marina. “Selections from the Life of a Tibetan Buddhist Polymath: Chankya Rolpai Dorje (Lcang skya rol pa’i rdo rje), 1717-1786.” PhD diss., Columbia University, 2006.

Naquin, Susan. Peking: Temples and City Life, 1400-1900. Berkeley: University of California Press, 2000.

Kessler, Lawrence. K’ang-hsi and the Consolidation of Ch’ing Rule. Chicago: University of Chicago Press, 1976.

Köhle, Natalie. “Why Did the Kangxi Emperor Go to Wutai Shan?” Master’s thesis, Harvard University, 2006. I cite the November 9, 2006 version of the thesis.

Köhle, Natalie. “Why Did the Kangxi Emperor Go to Wutai Shan?” Late Imperial China 29, no. 1 (2008): 73-119.

Lamotte, Étienne. “Manjusri.” T’oung Pao 48, no. 1-3 (1960): 1-96.

Marchand, Ernesta. “The Panorama of Wu-t’ai Shan as an Example of Tenth Century Cartography.” Oriental Art 22, no. 2 (1976): 158-173.

Rawski, Evelyn S.The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions. Berkeley: University of California Press, 1998.

Robinson, David M. “The Ming Court and the Legacy of the Yuan Mongols.” In Culture, Courtiers, and Competition: The Ming Court (1368-1644), edited by David M. Robinson. Cambridge, Mass.: Published by the Harvard University Asia Center; Distributed by Harvard University Press, 2008.

Rossabi, Morris. “Khubilai Khan and the Women in his Family.” In Studia Sino-Mongolica: Festschrift für Herbert Franke. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH, 1979.

Schaeffer, Kurtis R. “Ritual, Festival and Authority under the Fifth Dalai Lama.” In Tibetan Society and Religion: The Seventeenth and Eighteenth Centuries, edited by Bryan Cuevas and Kurtis R. Schaeffer, 187-202. Leiden: Brill, 2006.

[page 214]

———. “Tibetan Poetry on Wutai Shan.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5719.

Service, Robert. “Notes on The Beautiful Flower Chaplet: A Nineteenth Century Mongolian Guide to the Shu-hsiang Szû of Wu-t’ai shan.” Mongolian Studies (2007): 29, 180-201.

Spence, Jonathan. Emperor of China: Self-portrait of K’ang-hsi. New York: Vintage Books, 1988 [1974].

Sperling, Elliot. “An Examination of the Proposition that the Early Ming Emperors Adopted a ‘Divide and Rule’ Policy toward Tibet.” PhD diss., Indiana University, 1983.

———. “A Note on the Chi-kya Tribe and the Two Qi Clans in Amdo.” In Les habitants du Toit du monde, edited by Samten Karmay and Phillipe Sagant, 111-24. Nanterre: Société d’ethnologie, 1997.

Szerb, János. “Glosses on the oeuvre of Bla-ma ’Phags-pa: II. Some Notes on the Events of the Years 1251-1254.” Acta Orientalia 34 (1980): 263-84.

Tuttle, Gray, Tibetan Buddhists in the Making of Modern China. New York: Columbia University Press, 2005.

———. “Tibetan Buddhism at Ri bo rtse lnga/Wutai shan in Modern Times.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 2 (August 2006): 1-35. http://www.thlib.org?tid=T2723.

———. “A Tibetan Buddhist Mission to the East: The Fifth Dalai Lama’s Journey to Beijing, 1652-1653.” In Tibetan Society and Religion: The Seventeenth and Eighteenth Centuries, edited by Bryan Cuevas and Kurtis R. Schaeffer, 65-87. Leiden: Brill, 2006.

Toh, Hoong Teik. “Tibetan Buddhism in Ming China.” PhD diss., Harvard University, 2004.

Uspensky, Vladimir. “Gombojab: A Tibetan Buddhist in the Capital of the Qing Empire.” In Biographies of Eminent Mongol Buddhists, edited by Johan Elverskog. Halle: International Institute for Tibetan and Buddhist Studies, 2008.

———. “Legislation Relating to the Tibetan Buddhist Establishments on Wutai Shan during the Qing Dynasty.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12th -13th, 2007.

van der Kuijp, Leonard. “Jayanada. A Twelfth Century Guoshi from Kashmir among the Tangut.” Central Asiatic Journal 37 (1993): 187-96.

Wang, Xiangyun. “Tibetan Buddhism at the Court of Qing.” PhD diss., Harvard University, 1995.

Zhang Xixin. Qing zhengfu yu lama jiao. Lhasa: Xizang renmin chubanshe, 1988.

Note Citation for Page

Gray Tuttle, “Tibetan Buddhism at Wutai Shan in the Qing: The Chinese-language Register,” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): , http://www.thlib.org?tid=T5721 (accessed ).

Note Citation for Whole Article

Gray Tuttle, “Tibetan Buddhism at Wutai Shan in the Qing: The Chinese-language Register,” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): 163-214, http://www.thlib.org?tid=T5721 (accessed ).

Bibliography Citation

Tuttle, Gray. “Tibetan Buddhism at Wutai Shan in the Qing: The Chinese-language Register.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): 163-214. http://www.thlib.org?tid=T5721 (accessed ).