Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
Bla brang Monastery and Wutai Shan
Paul K. Nietupski, John Carroll University
JIATS, no. 6 (December 2011), THL #T5718, pp. 327-348
Glossary (pp. 340-346)

Glossary

[page 341]

Note: The glossary is organized into sections according to the main language of each entry. The first section contains Tibetan words organized in Tibetan alphabetical order. To jump to the entries that begin with a particular Tibetan root letter, click on that letter below. Columns of information for all entries are listed in this order: THL Extended Wylie transliteration of the term, THL Phonetic rendering of the term, the English translation, the Sanskrit equivalent, the Chinese equivalent, other equivalents such as Mongolian or Latin, associated dates, and the type of term. To view the glossary sorted by any one of these rubrics, click on the corresponding label (such as “Phonetics”) at the top of its column.

Ka | Kha | Ga | Nga | Ca | Cha | Ja | ta | Tha | Da | Pa | Ba | Tsa | Dza | Zha | Ya | Ra | Sha | Sa | Ha | A | Chinese | Sanskrit | Other
Ka
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
kun mkhyen ’jam dbyangs bzhad pa sku ’phreng gnyis pa rje ’jigs med dbang po’i rnam thar Künkhyen Jamyang Zhepa Kutreng Nyipa Jé Jikmé Wangpö NamtarA Biography of the Lord Jikmé Wangpo, The Second Omniscient Jamyang Zhepa     Text 
klong rdol Longdöl    1719-1794 Person 
dkon mchog ’jigs med dbang po Könchok Jikmé Wangpo    1728-1791 Person 
dkon mchog bstan pa rab rgyas Könchok Tenpa Rapgyé    1801-1866 Person 
dkon mchog bstan pa’i dpal bzang Könchok Tenpé Pelzang    ca. 1812-1865 Person 
bka’ ’gyur Kangyur     Building 
skal bzang dge legs rgya mtsho Kelzang Gelek Gyamtso    1776-1833 Person 
skal bzang thub bstan dbang phyug Kelzang Tupten Wangchuk    1856-1916 Person 
Back to the Top
Kha
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
kho tshe Khotsé     Place 
Back to the Top
Ga
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
gam bcar mkhan po mkhas grub rgya mtsho Gamchar Khenpo Khedrup Gyamtso     Person 
gung thang dkon mchog bstan pa’i sgron me Gungtang Könchok Tenpé Drönmé    1762-1823 Author 
gung thang gsung ’bum Gungtang SungbumThe Collected works of Gungtang     Text 
gling dkon mchog dgyes pa’i blo gros Ling Könchok Gyepé Lodrö    b. 1773 Person 
gling don grub rgya mtsho Ling Döndrup Gyamtso    1702-1769 Person 
dga’ ldan Ganden     Monastery 
dge ’dun dar rgyas Gendün Dargyé    1786-1848 Person 

[page 342]

dge lugs pa Gelukpa     Organization 
dgon lung Gönlung     Monastery 
rgya nag pa Gyanakpa     Person 
rgya zhabs drung tshang ’jigs med phrin las rgya mtsho Gyazhap Drungtsang Jikmé Trinlé Gyamtso    1866-1948 Person 
rgyud smad Gyümé     Monastery 
sgo mang Gomang     Monastery 
sgo mang mkhan sprul Gomang Khentrül     Person 
Back to the Top
Nga
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
ngag dbang phun tshogs Ngawang Püntsok    1746-ca. 1805 Person 
dngul rwa Ngülra     Place 
rnga ba Ngawa     Place 
Back to the Top
Ca
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
co ne’i bstan ’gyur gyi dkar chag yid bzhin nor bu’i phreng ba Choné Tengyurgyi Karchak Yizhin Norbü TrengwaA Rosary of Wish-fulfilling Jewels, Index to the Choné Tengyur     Text 
lcang skya Changja     Person 
lcang skya rol pa’i rdo rje Changja Rölpé Dorjé    1717-1786 Person 
Back to the Top
Cha
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
cha ris skal bzang thogs med Chari Kelzang Tokmé    b. 1962 Author 
chos rgya mtsho’i gling Chö Gyamtsö LingDharma Ocean Temple  Zhenhai si   Monastery 
chos sde chen po shis tshang dgon gsar gyi gdan rabs dkar chag Chödé Chenpo Shitsang Gönsargyi Denrap KarchakAn Index to the Lineage of the Great Monastery of New Shitsang     Text 
Back to the Top
Ja
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
’jam dbyangs bstan pa’i nyi ma Jamyang Tenpé Nyima    1806-1858 Person 
’jam dbyangs thub bstan nyi ma Jamyang Tupten Nyima    1779-1862 Person 
’jam dbyangs bzhad pa Jamyang Zhepa    1648-1721 Person 
’jigs med rgya mtsho Jikmé Gyamtso    b. 1787 Person 
’jigs med bstan pa’i nyi ma Jikmé Tenpé Nyima    1816-ca. 1861 Person 

[page 343]

Back to the Top
ta
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
ta’a bla ma Ta Lama     Person 
lta ba’i khyad par Tawé KyeparThe Particulars of the View     Text 
Back to the Top
Tha
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
thub bstan yongs su rdzogs pa’i mnga’ bdag kun gzigs ye shes kyi nyi ma chen po ’jam dbyangs bzhad pa’i rdo rje sku ’phreng lnga’i rnam par thar ba mdor bsdus su bkod pa Tupten Yongsu Dzokpé Ngadak Künzik Yeshekyi Nyima Chenpo Jamyang Zhepé Drojé Kutreng Ngé Nampar Tarwa Dordüsu KopaA Brief Biography of the Fifth Jamyang Zhepa, the All-seeing Sun of Wisdom, Master of the Perfect Teachings     Text 
thu’u bkwan Tukwan    1737-1802 Person 
thu’u bkwan blo bzang chos kyi nyi ma Tukwan Lozang Chökyi Nyima    1737-1802 Person 
Back to the Top
Da
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
deb ther rgya mtsho Depter GyamtsoOcean Annals     Text 
sde khri Detri     Person 
sde khri ’jam dbyangs thub bstan nyi ma Detri Jamyang Tupten Nyima    1779-1862 Person 
Back to the Top
Pa
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
dpal ldan rig pa ’dzin pa’i ’khor los bsgyur ba chen po sde khri rin po che blo bzang don grub pa’i zhal snga nas kyi rnam bar thar pa gsang chen chos kyis bzhugs pa’i rol mo Pelden Rikpa Dzinpé Khorlö Gyurwa Chenpo Detri Rinpoché Lozang Döndruppé Zhelnga Nekyi Nambar Tarpa Sangchen Chökyi Zhukpé RölmoA Song of the Establishment of the Secret Dharma, An Oral Biography of the Glorious and Wise Wheel Turning Detri Rinpoché Lozang Döndrup     Text 
Back to the Top
Ba
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
byang chub sems dpa’i spor grags pa Jangchup Sempé Por Drakpa  Pusa Ding   Monastery 
bla brang Labrang     Monastery 
bla brang bkra shi ’khyil Labrang Trashi Khyil     Monastery 
bla brang bkra shis ’khyil gyi gdan rabs lha’i rnga chen Labrang Trashi Khyilgyi Denrap Lhé NgachenThe Divine Drum, The Lineage of Labrang Trashi Khyil     Text 

[page 344]

bla ma      Person 
dbal mang dkon mchog rgyal mtshan Pelmang Könchok Gyentsen    1764-1853 Person 
’bras spungs Drepung     Monastery 
Back to the Top
Tsa
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
gtsos Tsö  Hezuo   Place 
mtshams pa blo bzang dkon mchog Tsampa Lozang Könchok    1742-d. ca. 1822 Person 
mtshar sdug sku brnyan gling Tsarduk Kunyen Ling  Shuxiang si   Monastery 
Back to the Top
Dza
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
mdzod dge Dzörgé     Place 
mdzod dge nyin ma’i be shing Dzörgé Nyinmé Beshing     Monastery 
mdzod dge smad ma Dzörgé Mema     Place 
Back to the Top
Zha
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
zhwa ser ring lugs pa skal bzang thub bstan dbang phyug gi rtogs pa brjod pa rin chen phreng ba Zhaser Ringlukpa Kelzang Tupten Wangchukgi Tokpa Jöpa Rinchen TrengwaA Rosary of Jewels, Biography of Kelzang Tupten Wangchuk of the Yellow Hat Order     Text 
Back to the Top
Ya
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
yar lung Yarlung     Place 
yul mdo smad kyi ljongs su thub bstan rin po che ji ltar dar ba’i tshul gsal bar brjod pa deb ther rgya mtsho Yül Domekyi Jongsu Tupten Rinpoché Jitar Darwé Tsül Selwar Jöpa Depter GyamtsoThe Ocean Annals, A Clear Explanation of How the Buddhist Teaching Spread in the Land of Domé     Text 
ye shes bsam gtan Yeshé Samten     Person 
yon tan rgya mtsho Yönten Gyamtso     Person 
Back to the Top
Ra
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
ras chung pa Rechungpa     Building 
rin po che Rinpoché     Term 
rong bo Rongwo     Place 
rol pa’i rdo rje Rölpé Dorjé    1717-1786 Person 
Back to the Top
Sha
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
shis tshang Shitsang     Monastery 

[page 345]

shis tshang dkar chag Shitsang KarchakAn Index of Shitsang     Text 
Back to the Top
Sa
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
sa skya Sakya     Place 
sangs rgyas rgya mtsho Sanggyé Gyatso    1653-1705 Person 
su nyid Sunyi     Place 
sum pa mkhan po Sumpa Khenpo    1704-1788 Person 
sum pa mkhan po ye shes dpal ’byor Sumpa Khenpo Yeshé Penjor    1704-1788 Person 
gser khang chen mo Serkhang Chenmo     Building 
bsang khog Sangkhok     Place 
bse tshang Setsang     Person 
Back to the Top
Ha
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
lha sa Lhasa     Place 
Back to the Top
A
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
a kya Aja     Person 
a mdo Amdo     Place 
a ru hor chen Aru Hor Chen     Clan 
Back to the Top
Chinese
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
   Amang Banzhi Da   Person 
   Dao Zhou   Author 
 History of the Gansu Tibetans  Gansu zangzu tongshi   Text 
   Hubei   Place 
   Kangxi  1654-1722 Person 
 The Annals of Labrang Monastery  Labuleng si zhi   Text 
   Ma Bufang   Person 
   Maqin Nuowu Gengzhi   Person 
   Qianlong   Person 
   Qiaogao Cairang   Person 
   Qifo si   Monastery 
   Qing   Dynasty 
   Qinwang   Person 
   Shunzhi  1638-1661 Person 
   Wutai   Mountain 
   Wutai Shan   Mountain 
   Xining   Place 

[page 346]

   Xunhua   Place 
   Yonghe   Monastery 
   Zhouta   Person 
Back to the Top
Sanskrit
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
  bodhisattva    Term 
  cakrasamvara    Buddhist deity 
  kālacakra    Monastery 
  maṇḍala    Term 
  mañjuśrī    Buddhist deity 
  nāga    Buddhist deity 
 a crossing place; ford; contact point between the worlds of the gods and humans tīrtha    Term 
Back to the Top
Other
Extended WyliePhoneticsEnglishSanskritChineseOtherDateType
    amban (mon.)  Name generic 
 Gushri   Güshi (mon.) 1582-1655 Person 
    Khalkha (mon.)  Ethnicity 
 Lhazang Khan   Lhazang Khan (mon.) d.1717 Person 
 Khoshud   Qošud (mon.)  Ethnicity 

Note Citation for Page

Paul K. Nietupski, “Bla brang Monastery and Wutai Shan,” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): , http://www.thlib.org?tid=T5718 (accessed ).

Note Citation for Whole Article

Paul K. Nietupski, “Bla brang Monastery and Wutai Shan,” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): 327-348, http://www.thlib.org?tid=T5718 (accessed ).

Bibliography Citation

Nietupski, Paul K. “Bla brang Monastery and Wutai Shan.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): 327-348. http://www.thlib.org?tid=T5718 (accessed ).