Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
Wutai shan: Pilgrimage to Five-Peak Mountain
Karl Debreczeny, Rubin Museum of Art
JIATS, no. 6 (December 2011), THL #T5714, pp. 1-133
Bibliography (pp. 117-133)

Bibliography

[page 118]

Tibetan Language

Sönam ÖzerBsod nams ’od zer. Drupchen Orgyenpé Nampar Tarpa Jinlapkyi ChugyünGrub chen o rgyan pa’i rnam par thar pa byin brlabs kyi chu rgyun. Gangtok, 1976.

Butön RinchendrupBu ston rin chen grub. Butön ChöjungBu ston chos ’byung gsung rab rin chen po che’i mdzod [History of Buddhism in India and Tibet]. Beijing: Zhongguo Zangxue zhongxin, 1988.

Chökyi SenggéChos kyi seng ge, and GangpaGang pa. Padampa dang Machik Lapdröngyi NamtarPha dam pa dang ma cig lab sgron gyi rnam thar [Biographies of Dampa Sanggyé and Machik Lapdrön]. Xining: Qinghai Nationalities Publishing House, November 1992.

Yangchen Gawé LodröDbyangs can dga’ ba’i blo gros. Riwo Tsenga Jelkapkyi Netö GurRi bo rtse lngar mjal skabs kyi gnas bstod mgur [A Praise of Riwo Tsenga: Songs Made on the Occasion of Visiting There; Origins of Great Buddhist Festivals Observed There]. In the Collected Works of A kyA yongs ’dzin dbyangs can dga’ ba’i blo gros, Vol. 2 (Kha), 51-58. Gansu Province: Sku ’bum par khang, 1799.

Dongdruk Nyempé LodröGdong drug snyems pa’i blo gros. Lenjü Depzhi Sokkyi KarchakLan jus sde bzhi sogs kyi dkar chag. Gansu Province: Minzu chubanshe, 1988.

Peljor ZangpoDpal ’byor bzang po. Gyabö Yiktsang ChenmoRgya bod yig tshang chen mo. Chengdu: Sichuan minzu chubanshe, 1985.

———. Gyabö Yiktsang ChenmoRgya bod yig tshang chen mo. Thim phu: kunsang topgyel and mani dorji, 1979.

Dznyana SrimenDznyā na srī man. Riwo Tsengé Karchak Rapsel MelongRi bo rtse lnga’i dkar chag rab gsal me long. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1994.

Changja Rölpé DorjéLcang skya rol pa’i rdo rje. Zhingchok Riwo Dangsilgyi Neshé Depé Pemo Gyejé Ngotsar Nyimé NangwaZhing mchog ri bo dwangs bsil gyi gnas bshad dad pa’i padmo rgyas byed ngo mtshar nyi ma’i snang ba. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1993.

Ngawang Lozang GyatsoNgag dbang blo bzang rgya mtsho. Gyaböhorsokgi Chok Barpa Namla Trinyik Nyenngaktu Köpa Rapnyen GyümangRgya bod hor sog gi mchog bar pa rnams la ’phrin yig snyan ngag tu bkod pa rab snyan rgyud mang. Xining: Minzu chubanshe, 1993.

Nyangrel Nyima ÖzerNyang ral nyi ma ’od zer. Katang ZanglingmaBka’ thang zangs gling ma. Chengdu: Sichuan minzu chubanshe, 1989.

Purchok Ngawang JampaPhur lcog ngag dbang byams pa. Drasa Chenpo Zhi dang Gyüpa Tömé Chaktsül Pekar TrengwoGrwa sa chen po bzhi dang rgyud pa stod smad chags tshul pad dkar ’phreng bo [The Rosary of White Lotuses: The Manner of Arising of the Four Great Colleges and the Upper and Lower Tantric Schools]. LhasaLha sa: Tibetan Peoples Publishing House, 1989.

Tamdrin TsewangRta mgrin tshe dbang, ed. Drupchen Orgyenpé Nampar Tarpa Jinlapkyi ChugyünGrub chen o rgyan pa’i rnam par thar pa byin brlabs kyi chu rgyun. Gangchen RikdzöGangs can rig mdzod 32. LhasaLha sa: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1997.

[page 119]

Setri Ngawang TendarSe kri ngag dbang bstan dar. Dangsil Riwo Tsengé NeshéDwangs bsil ri bo rtse lnga’i gnas bshad. Beijing: Krong ko’i bod rig pa dpe skrun khang, 2007.

Tukwan Chökyi NyimaTu’u bkwan chos kyi nyima. Changja Rölpé Dorjé NamtarLcang skya rol pa’i rdo rje’i rnam tar. Gansu Province: People’s Publishing House, 1989.

Chinese Language

Aixin Jueluo Xuanye. “Zhenhai si beiwen” [Zhenhai Monastery Stele Text]. Wutai shan yanjiu, no. 4 (2003): 37-38.

Bai Fusheng. “Xiaoji Wutai shan Qifo si” [Seven Buddhas Monastery at Wutai shan]. Wutai shan yanjiu, no. 3 (1999): 36-38.

Bai Lina. “Lun Zhangjia Ruobiduo Ji dui Zang Han wenhua jiaoliu de gongxian” [A Discussion of Rol pa’i rdo rje’s Contribution to the Exchange of Tibetan and Chinese Culture]. Beijing: Zhongyang Minzu Daxue Master’s Thesis, 2006.

Cai Hong. “Shifang Tang” [Shifang Hall]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (1999): 23-25.

Chen Qingying, and Zhou Shengwen. “Yuandai Zangzu ming seng Danba Guoshi kao” [A Study of the Famous Yuan Dynasty Tibetan Monk the State Preceptor Dampa]. Zhongguo zangxue. Bianjibu youxiang 1 (1999).

Cui Wenkui. “Wutai shan yu Wutai shan tu” [Mt. Wutai and Its Map]. Wutai shan yanjiu, no. 3 (2004): 17-23.

Cui Yuqin. “Wutai shan yu ‘Xiyou ji’.” Wutai shan yanjiu, no. 3 (2004).

Cui Zhengsen. “Qingliang laoren Awang Laozang.” Wutai shan yanjiu, no. 3 (1999): 27-30.

Cui Zhengsen, ed. Wutai shan Fojiao shi. Taiyuan: Renmin chubanshe, 2000.

Chun Rong. “Cifu si” [entry542"]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (1999): 21-23.

Du Doucheng. Dunhuang Wutai shan wenxian [Textual Evidence on Mt. Wutai from Dunhuang]. Taiyuan: Renmin chubanshe, 1991.

Gao Lintao. “Huangjiao zai Wutai shan de chuanbo” [The Gelukpa at Mt. Wutai]. Cangsang 1-2 (2004): 96-97.

Gao Lintao. “Basiba yu Wutai shan” [Pakpa and Mt. Wutai]. Wutai shan yanjiu, no. 4 (2000): 25-26 & 46.

Hou Huiming, and Zhao Gaiping. “Jianlun Wutai shan zangchuan fojiao de diwei” [A Brief Discussion of the Status of Tibetan Buddhism at Wutai shan]. Wutai shan yanjiu, no. 4 (2006).

Jie Lüe. “Qingliang laoren Awang Laozang ta ming” [The Old Man of Qinglian [Mountain,] Awang Laozang]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (1996): 35-36.

[page 120]

Li Jicheng. “Zangchuan fojiao yu Wutai shan” [Tibetan Buddhism and Mt. Wutai]. Wutai shan yanjiu, no. 4 (1988): 18-21.

Li Shiming. “Luohou si yu Shifang tang” [Luohou Monastery and Shifang Hall”]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (1998): 29.

Liu Yao, et al. Wutai shan lüyou cidian [Wutai shan Travel Dictionary]. Beijing: Tuanjie chubanshe, 1992.

Luosang Danzhu, and Popa Ciren. Anduo gucha chanding si [Ancient Choné Monastery, Amdo]. Lanzhou: Gansu minzu chubanshe, 1995.

Ma Lianlong. “Sanshe Jiangjia guoshi zhu xi Wutai shan shilüe” [A Summary of the Third Changja State Preceptor’s Residency on Wutai shan]. Wutai shan yanjiu, no. 3 (1989): 35-38.

Shi Beiyue. “Fomu Dong” [Buddha Mother Cave]. Wutai Shan (2007): 44-48.

Song Wenhui. “Mengzu renmin de Wutai shan qing” [The Mongolian People’s Passion for Wutai shan]. Wutai shan yanjiu, no. 3 (2000): 33-34.

Suonan Cao. “Wutai shan yu zangchuan fojiao” [Wutai shan and Tibetan Buddhism]. Xizang Minsu 3 (1999): 4-5.

Tian Pixu, et al. Wutai xinzhi [New Wutai Gazetteer]. [China]: Chongshi shuyuan, 1883.

Wan Ma. “Lüe lun zangchuan fojiao shi shang de nü Mizongshi Maji Lazhen yi qi Neng Duanpai.” Xizang yan jiu 4 (1991).

Wang Bin, and Guo Chengwen. “Wutai shan jingang wu ji lamam miao daochang” [Buddhist Monastery Rites and Vajra Dance at Mt. Wutai]. Wutai shan yanjiu, no. 2 (1989): 33-34.

Wang Jianmin. “Zhenhai si Zhangjia Ruobi Duoji lingta kaolüe” [A Brief Study of Zhenhai Monastery’s Changja Rolpé Dorjé Reliquary Stupa]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (2002): 35-41.

Wang Hongli. “Zangchuan fo ta de xingzhi ji qi tedian” [The Shape of Tibetan Buddhist Stupas and their Characteristics]. Wutai shan yanjiu, no. 3 (2001): 18-20.

Wang Jiapeng. “Zhangjia Hutuketu xiang xiao kao” [A Brief Study of an Image of Changja Hutukhtu]. Gugong Bowuyuan yuan kan 4 (1987).

Wang Junzhong. Dong Ya Han Zang fojiao yanjiu [East Asian Sino-Tibetan Buddhist History Research]. Taibei: Dong Da tushu gongsi, 2003.

Wang Lu. “Shengdi Qingliang shan zhi” [A Chinese Translation of Rolpé Dorjé’s Guide to Wutai shan]. Wutai shan yanjiu, no. 2 (1990): 7-48.

———. “Wutai shan yu Xizang” [Mt. Wutai and Tibet]. Wutai shan yanjiu, no. 4 (1995): 22-29.

[page 121]

Wang Xiangyun. “Wutai shan yu zangchuan fojiao” [Wutai shan and Tibetan Buddhism]. Tsinghua University, http://www.tsinghua.edu.cn/docsn/lsx/learning/Meeting/Complete/wangxiangyun.pdf [no longer available].

Wang Xuefeng. “Xiantong si tongta” [Xiantong Monastery’s Copper Stupas]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (1994): 22-23.

Wei Guozuo. “Jingang ku” [Vajra Cave]. Wutai shan yanjiu, no. (1989): 49-50.

Wen Jinyu. “Wutai shan zangchuan fojiao yu min zu tuan jie” [Wutai shan’s Tibetan Buddhism and Ethnicities Join Forces]. Fojiao wen shi 2 (2003): 22-27.

Xiao Yu. “Wutai shan yu Niboer fojiao wenhua jiaoliu” [The Cultural Exchange between Wutai shan and Nepalese Buddhism]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (1997): 40-43.

———. “Wutai shan zhi ta” [The Stupas of Wutai shan]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (2002): 45-48.

———. “Pusading de fojiao lishi” [Pusading’s Buddhist History]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (1996): 13.

———. “Luohou si fojiao shilüe” [A Brief History of Louhou Monastery]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (1998): 11.

Xiao Yu. “Zhangjia Hutu yu Wutai shan Fojiao” [Changja Hutukhtu and the Buddhism of Wutai shan]. Wutai shan yanjiu, no. 4 (1990): 13-17.

Xiong Wenbin. Yuandai Zang Han yishu jiaoliu [Yuan Dynasty Tibetan-Chinese Artistic Exchange]. Hebei: Hebei jiaoyu chubanshe, 2003.

Yan Tianling. “Mengguren ‘chaotai’ yu menghan goutong” [Mongolian Chaotai and Sino-Mongolian Communication]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (2004): 41-44.

Zhao Gaipin. Zangchuan fojiao zai Wutai shan de fa zhan ji ying xiang [The Development and Influence of Tibetan Buddhism at Wutai shan]. Lanzhou: Xibei Daxue Master’s Thesis, 2004.

———. “Qian xi Wutai shan zangchuan fojiao zhi te zheng” [A Superficial Analysis of the Characteristics of Tibetan Buddhism at Wutai shan]. Wutai shan yanjiu, no. 3 (2004).

———. “Lüe lun Yuandai zangchuan fojiao zai Wutai shan de chuan bo” [A Brief Study of the Spread of Tibetan Buddhism on Wutai shan during the Yuan Dynasty]. Neimenggu shehui kexue (hanwen ban) 26, no. 5 (Sept. 2005): 36-40.

Zhao Hong. “Huangjiao zai Wutai shan de chuanbo” [The Gelukpa at Mt. Wutai]. Wutai shan yanjiu, no. 2 (1988): 18-19.

Zhao Peicheng. “Shitan Wutai shan zangchuan fojiao yu jingangshenwu” [On Wutai shan Tibetan Buddhism and Sorcerer’s Dancer]. Yizhou Shifan Xueyuan xuebao 20, no. 4 (August 2004): 38-40.

[page 122]

Zhencheng (1546-1617). Qingliang shan zhi [Record of Clear and Cool Mountain]. Yangzhou: Jiangsu Guangling guji keyin she, 1993 (1596, revised 1661).

Zheng Lin. “Yuanzhao si fojiao jian shi” [Yuanzhao Monastery Buddhist History]. Wutai shan yanjiu, no. 1 (1997): 16-23.

Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi, and Tianzhu Zangzu Zizhixian wei yuan hui, eds. Tianzhu zangchuan fojiao si yuan gai kung. Tianzhu Xian: Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi and Tianzhu Zangzu Zizhixian wei yuan hui, 2000.

Zhou Zhuying. “Da Yuan dai dishi basiba yiguan ta” [The Stupa of the Imperial Preceptor of the Yuan Dynasty, Pakpa]. Wutai shan yanjiu, no. 4 (2000): 27.

———. “Zhenhai si de jian zhu yu cai su yi shu” [The Architecture and Clay Sculptures in Zhenhai Monastery]. Wutai shan yanjiu, no. 4 (2003): 15-22.

Zhu Ying. “Shuxiang si fojiao jianshi” [Brief Introduction to Buddhism at Shuxiang Monastery]. Wutai shan yanjiu, no. 3 (1996): 6.

Western Language

Alley, Rewi, and R. Lapwood. “The Sacred Mountains of China: A Trip to Wu T’ai Shan.” The China Journal 22 (1935): 118-19.

Andrews, Susan. “Transformation Monasteries (huasi) on Wutai Shan.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

Aris, Michael. Hidden Treasures and Secret Lives: A Study of Pemalingpa, 1450-1521, and the Sixth Dalai Lama, 1683-1706. London; New York: Kegan Paul, 1989.

Atwood, Christopher P. Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire. New York: Facts on File, 2004.

———. “Validation by Holiness or Sovereignty: Religious Toleration as Political Theology in the Mongol World Empire of the Thirteenth Century.” The International History Review 23, no. 2 (2004): 237-56.

Aziz, Barbara Nimri. “The Work of Pha-dam-pa Sangs-rgyas as Revealed in Ding-ril Folklore.” In Tibetan Studies in Honour of Hugh Richardson: Proceedings of the International Seminar on Tibetan Studies, Oxford, 1979, edited by Michael Aris and Aung San Suu Kyi, 21-29. Forest Grove, OR: ISBS, 1980-1981.

———. “Indian Philosopher as Tibetan Folk Hero Legend of Langkor: A New Source Material on Phadampa Sangye.” Central Asiatic Journal 23, nos.1-2 (1979): 19-37.

Barnes, Ruth, and Crispin Branfoot, eds. Pilgrimage: The Sacred Journey. Oxford: Ashmolean Museum, 2006.

[page 123]

Bartholomew, Terese. “Sino-Tibetan Art of the Qianlong Period from the Asian Art Museum of San Francisco.” Orientations 22, no. 6 (June 1991): 34-45.

———. “Three Thangkas from Chengde.” In Tibetan Studies, Proceedings of the 5th Seminar of the International Association of Tibetan Studies, Narita 1989. Narita, 1992.

Bentor, Yael. “In Praise of Stupas: The Tibet Eulogy at Chu-Yung-Kuan Reconsidered.” Indo-Iranian Journal 38 (1995): 31-54.

Berger, Patricia. “Preserving the Nation: The Political Use of Tantric Art in China.” In Latter Days of the Law: Images of Chinese Buddhism 850-1850, edited by Marsha Weidner, 89-124. Spencer: Spencer Museum of Art, 1994.

———. “Lineages of Form: Buddhist Portraiture in the Manchu Court.” The Tibet Journal 28 (2003): 109-16.

———. “Records of the Jiaqing Emperor’s Western Tour to Wutai Shan.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

———. “The Jiaqing Emperor’s Magnificent Record of the Western Tour.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5711.

Benard, Elisabeth. “The Qianlong Emperor and Tibetan Buddhism.” In New Qing Imperial History: the Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde, edited by James A. Millward et al., 129-31. London: Routledge Curzon.

Berzin, Alexander. “Nyingma Monasteries.” In Chö-Yang, Year of Tibet Edition, 28-32. 1991.

Birnbaum, Raoul. Studies on the Mysteries of Manjusri. Society for the Study of Chinese Religions Monograph 2 (1983).

———. “The Manifestation of a Monastery: Shen-Ying’s Experiences on Mount Wu-t’ai in T’ang Context.” Journal of the American Oriental Society 106, no. 1: Sinological Studies Dedicated to Edward H. Schafer (Jan.-Mar., 1986): 119-37.

———. “Visions of Manjusri on Mount Wutai.” In Religions of China in Practice, edited by Donald Lopez. 1996.

———. “Light in the Wutai Mountains.” In Presence of Light Divine Radiance and Religious Experience. Chicago, IL: Chicago University Press, 2004.

———. “Buddhist Meditation Teachings and the Birth of ‘Pure’ Landscape Painting in China.” Society for the Study of Chinese Religions Bulletin 9 (Fall 1981): 42-58.

———. “Secret Halls of the Mountain Lords: The Caves of Wu-t’ai.” Cahiers d’Extreme-Asie 5 (1989-1990): 116-40.

[page 124]

———. “Manjusri.” In The Encyclopedia of Religion, edited by Mircea Eliade and Charles J. Adams, volume 9, 174-75. 1986. 

Bischoff, F. A. “Die Wu T’ai shan darstellung von 1846.” Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische studien. Wein: Universitat Wein, 1983. Reprinted in Contributions on Tibetan Language, History and Culture, edited by Steinkellner and Tauscher, 17-. Delhi: Motila Banarsidass Publishers, 1995.

Blofeld, John. “The Sacred Mountain of Wu T’ai.” In The Wheel of Life, 114-55. Berkeley: Shambhala, 1972.

Bokenkamp, Stephen. “Record of the Feng and Shan Sacrifices.” In Religions of China in Practice, 251-61. Princeton: Princeton University Press, 1996.

Borgen, Robert. “Jojin’s Travels from Center to Center (with Some Periphery in Between).” In Heian Japan, Centers and Peripheries, edited by Mikael Adolphson, Edward Kamens, Stacie Matsumoto, 384-413. Honolulu: University of Hawaii Press, 2007.

Selig-Brown, Kathryn. Eternal Presence: Handprints and Footprints in Buddhist Art. Katonah, NY: Katonah Museum of Art, 2004.

———. “Early Tibetan Footprint Thang kas, 12-14th Century.” The Tibet Journal 27 (2002): 71-112.

Buswell, Robert E., ed. Chinese Buddhist Apocrypha. Honolulu: University of Hawaii Press, 1990.

Cartelli, Mary Anne. “On a Five-colored Cloud: The Songs of Mount Wutai.” The Journal of the American Oriental Society (Oct 2004).

Cartelli, Mary Anne. “The Poetry of Mount Wutai: Chinese Buddhist Verse from Dunhuang.” PhD diss., Columbia University, 1999.

Charleux, Isabelle. “Mongol Pilgrimages to Wutai Shan in the Late Qing Dynasty.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5712.

———. Temples et monastères de Mongolie-intérieure. Paris: Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques: Institut national d’histoire de l’art, 2006.

———. “Trade, Art and Architecture on the Mongols’ Sacred Mountain.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

Chou, Wen-shing. “Ineffable Paths: Mapping Wutaishan in Qing-Dynasty China.” Art Bulletin 89, no. 1 (March 2007): 108-129.

———. “Fluid Landscape, Timeless Visions, and Truthful Representations: A Sino-Tibetan Remapping of Qing-Dynasty Wutai Shan.” Paper given at the [page 125] “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

———. “Maps of Wutai Shan: Individuating the Sacred Landscape through Color.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5713.

Crossley, Pamela. A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology. Berkeley, CA: University of California Press, 1999.

Crossley, Pamela, Helen F. Siu, and Donald S. Sutton, eds. Empire at the Margins: Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China. Berkeley: University of California Press, 2006.

Davidson, Ronald M. “The Litany of Names of Manjushri.” In Religions of India in Practice, edited by Donald S. Lopez, Jr., 104-125. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.

———. “The Litany of Names of Manjushri.” In Tantric and Taoist Studies in Honour of R. A. Stein, edited by Michel Strickmann, 1. Volume 1. Brussels, Belgium: Institut Belge Des Hautes Etudes Chinoises, 1981.

Decleer, Hubert. “Si tu Paṇ chen’s Translation of the Svayaṃbhū Purāṇa and His Role in the Development of the Kathmandu Valley Pilgrimage Guide (gnas yig) Literature.” In Si-tu Paṇ-chen: His Contribution and Legacy, edited by Tashi Tsering et al., 33-64. Dharamshala, India: Amnye Machen Institute, 2000.

Diemberger, Hildegaard and Uradyn Bulag, eds. The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia. Leiden: Brill Publishers, 2007.

Dowman, Keith. Power Places of Kathmandu: Hindu and Buddhist Sites in the Sacred Valley of Nepal. Rochester, VT: Inner Traditions International; London, UK: Thames & Hudson, 1995.

———. “A Buddhist Guide to the Power Places of the Kathmandu Valley.” In Kailash: A Journal of Inter-disciplinary Studies, 183-291. Kathmandu, 1981.

Bdud ’joms ’jigs bral ye shes rdo rje [Dudjom Rinpoché]. The Nyingma School of Tibetan Buddhism: Its Fundamentals and History, translated by Gyurme Dorje. Boston, MA: Wisdom Publications, 1991.

Dunnell, Ruth. The Great State of White and High: Buddhism and State Formation in Eleventh-century Xia. Honolulu, HI: University of Hawai’i Press, 1996.

Edou, Jerome. Machig Labdrön and the Foundations of Chöd. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1996.

Elliot, Mark. “Ethnicity in the Qing Eight Banners.” In Empire at the Margins: Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China, edited by Pamela Crossley, Helen F. Siu, and Donald S. Sutton, 27-57. Berkeley: University of California Press, 2006.

[page 126]

———. The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China. Stanford: Stanford University Press, 2001.

Elverskog, Johan. Our Great Qing: The Mongols, Buddhists and the State in Late Imperial China. Honolulu, HI: University of Hawaii Press, 2006.

———. “Tibetocentrism, Religious Conversion and the Study of Mongolian Buddhism.” In The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia, edited by Hildegaard Diemberger and Uradyn Bulag, 59-81. Leiden: Brill Publishers, 2007.

———. “Wutai Shan in the Mongol Literary Imaginaire.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

———. “The Mongolian Big Dipper Sûtra.” The Journal of the International Association of Buddhist Studies 29, no. 1 (2008): 87-123.

Farquhar, David. “Emperor as Bodhisattva in the Governance of the Ch’ing Empire.” Harvard Journal of Asiatic Studies 38, no. 1 (1978): 5-34.

Fischer, Emil Sigmund. The Sacred Wu Tai Shan, in Connection with Modern Travel from Tai Yuan Fu via Mount Wu Tai to the Mongolian Border. Shanghai: Kelly and Walsh, Ltd., 1925.

Forte, Antonino. Political Propaganda and Ideology in China at the End of the Seventh Century. Naples, 1977.

Franke, Herbert. “From Tribal Chieftain to Universal Emperor and God: The Legitimation of the Yüan Dynasty.” In China under Mongol Rule, edited by J. D. Langlois, 52-76. Princeton: Princeton University Press, 1981.

———. “Tibetans in Yüan China.” In China Under Mongol Rule, edited by J. D. Langlois, 296-327. Princeton: Princeton Univerity Press, 1981.

———. “P’ags-pa (1235-1280).” In In the Service of the Great Khan: Eminent Personalities of the Early Mongol-Yüan Period, edited by Igor Rachewiltz et al., 646-54. Harrassowitz Verlag, 1993.

———. From Tribal Chieftain to Universal Emperor and God: The Legitimation of the Yuan Dynasty. Munchen: Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1978.

———. “Tibetans in Yuan China.” In China Under Mongol Rule, edited by John Langlois Jr., 7-85. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981.

———. “Tan-pa, A Tibetan Lama at the Court of the Great Khans.” In Orientali Venetiana I, edited by Merio Sabatini, 157-180. Firenze, Italy: Leo S. Olschki, 1984.

———. “Sha-lo-pa (1259-1314), a Tangut Buddhist Monk in Yuan China.” In Religion und Philosophie in Ostasien, edited by Gert Naundorf, 201-22. Wurzburg: Konigshausen & Neumann, 1985.

[page 127]

———. “Sangha (?-1291).” In In the Service of the Khan. Eminent Personalities of the Early Mongol-Yuan Period (1200-1300), edited by Igor de Rachewiltz, 558-83. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1993.

———. “Consecration of the ‘White Stupa’ in 1279.” Asia Minor 7, no. 1 (1994): 155-183.

———. Chinesischer und Tibetischer Buddhismus im China der Yuanzeit. Munchen: Kommission fur Zentralasiatische Studien Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1996.

Gimello, Robert. “Wu-t’ai shan during the Early Chin Dynasty: The Testimony of Chu Pien.” Zhonghua Foxue xue bao 7 (1994): 501-612.

———. “Chang Shang-ying on Wu-ta’i Shan.” In Pilgrims and Sacred Sites in China, edited by Naquin & Chen-fang Yu, 89-149. Berkeley, CA: University of California Press, 1992.

Gold, Peter. Tibetan Pilgrimage. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1988.

Grupper, Samuel M.The Manchu Imperial Cult of the Early Ch’ing Dynasty: Texts and Studies on the Tantric Santuary of Mahakala at Mukden. PhD diss., Indiana University, 1979.

Guo, Zhicheng. “Wutai Shan: A Museum of Chinese Temples.” Orientations 27, no. 5 (May 1996): 64-66.

Halén, Harry. Mirrors of the Void: Buddhist Art in the National Museum of Finland: 63 Sino-Mongolian Thangkas from the Wutai Shan Workshops, a Panoramic Map of the Wutai Mountains and Objects of Diverse Origin. Helsinki: National Board of Antiquities, 1987.

Harley and Woodward, eds. The History of Cartography. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Heller, Natasha. “Visualizing Pilgrimage and Mapping Experience: Mount Wutai on the Silk Road.” Paper presented at the conference “Maps and Images: How They Have Transmitted Visual Knowledge along the Silk Road.” London, UK: Routledge, forthcoming.

Henss, Michael. “The Bodhisattva-Emperor: Tibeto-Chinese Portraits of Sacred and Secular Rule in the Qing Dynasty.” Oriental Art 3 (2001): 1-16; vol. 5 (2001): 71-83.

Heissig, Walther. Die Pekinger lamaistischen Blockdrucke in mongolischer Sprache; Materialien zur mongolischen Literaturgeschichte. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1954.

Hevia, James. “Emperors, Lamas, and Rituals: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies.” Journal of the International Association of Buddhist Studies 16 (1993): 243-78.

[page 128]

———. Cherishing Men From Afar: Qing Guest Ritual and the Macartney Embassy of 1793. Durham, N.C.: Duke University Press, 1995.

Ho, Puay-peng. “Building for Glitter and Eternity: The Works of the Late Ming Master Builder Miaofeng on Wutai Shan.” Orientations 27, no. 5 (May 1996): 67-73. 

Huber, Toni. The Cult of Pure Crystal Mountain: Popular Pilgrimage and Visionary Landscape in Southeast Tibet. Oxford, UK: Oxford University Press, 1999.

———. The Holy Land Reborn: Pilgrimage and the Tibetan Reinvention of Buddhist India. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2008.

———, ed. Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture. Dharamsala, H.P.: Library of Tibetan Works and Archives, 1999.

Hummel, Siegbert. “Die Fusspur des Gautama-Buddha auf dem Wu-T’ai-Shan.” Asiatische Studien / Etudes Asiatiques 25 (1971): 389-406.

Ishihama Yumiko. “The Image of Ch`ien-lung’s Kingship as Seen from the World of Tibetan Buddhism.” Acta Asiatica 88 (2005): 49-64.

———. “On the Dissemination of the Belief in the Dalai Lama as a Manifestation of the Bodhisattva Avalokitesvara.” Acta Asiatica 64 (Jan. 1993): 38-56. Also in A History of Tibet, edited by Alex McKay, 538-553. Volume 2. London: Routledge Curzon, 2003.

Jackson, David. “Some Karma Kagyupa Paintings in the Rubin Collection.” In Worlds of Transformation: Tibetan Art of Wisdom and Compassion, edited by Marilyn Rhie and Robert Thurman, 75-127. New York: Tibet House, and Harry Abrams, 1999.

———. A History of Tibetan Painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Vienna: Verlag Der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1996.

———. Patron & Painter: Situ Panchen and the Revival of the Encampment Style. New York, NY: Rubin Museum of Art, 2009.

Jing Anning. “The Portraits of Khubilai Khan and Chabi by Anige (1245-1306), a Nepali Artist at the Yuan Court.” Artibus Asiae 54, no. 1/2 [1994]: 40-86.

Kapstein, Matthew. The Tibetan Assimilation of Buddhism Conversion, Contestation, and Memory. Oxford, UK: Oxford University Press, 2000.

———. The Tibetans. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2006.

———. “Remarks on the Maṇi bKa’-’bum and the Cult of Āvalokiteśvara in Tibet.” In Tibetan Buddhism: Reason and Revelation, edited by Steven D. Goodman and Ronald M. Davidson, 79-94. Albany: State University of New York Press, 1991.

[page 129]

Karmay, Samten. The Great Perfection (rDzogs chen): A Philosophical and Meditative Teaching of Tibetan Buddhism. Leiden; New York: E. J. Brill, 1988.

Klafkowski, Piotr. “Dharmatala’s History of Buddhism in Mongolia as an Unknown Account of the Life of the Sixth Dalai Lama.” Acta Orientalia Academiae Scientiarm Hungaricae 34, nos. 1-3 (1980): 69-74.

Köhle, Natalie. “Why Did the Kangxi Emperor Go to Wutai Shan?” Master’s Thesis, Harvard University, 2006.

———. “Why Did the Kangxi Emperor Go to Wutai Shan?” Paper given at “Wutai Shan and Qing Culture” Conference, May 12-13, 2007.

———. “Why Did the Kangxi Emperor Go to Wutai Shan?: Patronage, Pilgrimage, and the Place of Tibetan Buddhism at the Early Qing Court.” Late Imperial China 29, no. 1 (June 2008): 73-119.

Lamotte, Etienne. “Manjusri.” T’oung Pao 48, nos. 1-3 (1960): 1-96.

Lin, Wei-cheng. “Building a Sacred Mountain: Buddhist Monastic Architecture in Mt. Wutai during the Tang Dynasty, 618-907.” PhD diss., University of Chicago, 2006.

Lipton, Barbara, and Nima Dorjee Ragnubs. Treasures of Tibetan Art: Collections of the Jacques Marchais Museum of Tibetan Art. New York, NY: Oxford University Press, 1996.

Lohia, Sushama. Lalitavajra’s Manual of Buddhist Iconography. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1994.

Macdonald, Ariane. Le Mandala du Manjushrimulakalpa. Paris, 1962.

Marchand, Ernesta. “The Panorama of Wutaishan as an Example of Tenth Century Cartography.” Oriental Art 22, no. 2 (1976): 158-73.

Maher, Derek. “An Examination of a Critical Appraisal of Tsepön Shakabpa’s One Hundred Thousand Moons.” Paper given at the International Association of Tibetan Studies, Bonn, Germany, August 27 - September 2, 2006.

———. “The Dalai Lamas and State Power.” Religion Compass 1, no. 2 (2007): 260-78.

de Mallmann, Marie-Therese. Etude Iconographique sur Manjusri. Paris: Ecole Francaise D’extreme-orient, 1964.

McKay, Alex, ed. Pilgrimage in Tibet. Surrey, UK: Curzon, 1998.

Meinheit, Susan. “Gifts at Wutai Shan: Rockhill and the Thirteenth Dalai Lama.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

Meyer, Jeffrey F. “The Miracles of Wutaishan, China: The Ambiguity of Place in Buddhism.” National Geographical Journal of India 40, nos. 1-4 (1994): 141-48.

Miller, Robert James. Monasteries and Culture Change in Inner Mongolia. Asiatische Forschungen 2. Weisbaden: Otto Harrassowitz, 1959.

Mills, Martin A.Identity, Ritual and State in Tibetan Buddhism: The Foundations of Authority in Gelukpa Monasticism. London: Routledge 2003.

Millward, James, Ruth Dunnell, Mark Elliot, and Philippe Foret, eds. New Qing Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. London: Routledge, 2004.

Naquin, Susan. Peking: Temples and City Life, 1400-1900. Berkeley, CA: University of California Press, 2000.

Naquin, Susan, and Chün-fang Yü. Pilgrims and Sacred Sites in China. Berkeley, CA: University of California Press, 1992.

Nietupski, Paul K. “Bla brang Monastery and Wutai Shan.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5718.

———. “Labrang Monastery and Wutai Shan: The Unity of Religion and Politics.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

Obermiller, Eugéne. The History of Buddhism in India and Tibet. New Delhi: Paljor Publications, 1999.

Olschak, Blanche Christine, and Thupten Wangyal. Mystic Art of Ancient Tibet. Boston, MA: Shambhala, 1973.

Petech, Luciano. Central Tibet and the Mongols: The Yüan - Sa-skya Period of Tibetan History. Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente,1990.

Reishauer, Edwin. Ennin’s Diary: The Record of a Pilgrimage to China in Search of the Law. New York, NY: Ronald Press Co., 1955.

Reynolds, Valrae. “A Sino-Mongolian-Tibetan Buddhist Appliqué in the Newark Museum.” Orientations (April 1990): 32-38.

———. From the Sacred Realm: Treasures of Tibetan Art from the Newark Museum. New York, NY: Prestel, 1999.

Rockhill, William Woodville. “A Pilgrimage to the Great Buddhist Sanctuary of North China.” Atlantic Monthly 75, issue 452 (June 1895): 758-769.

———. The Land of the Lamas: Notes of a Journey through China, Mongolia, and Tibet. London: Longmans, Green and Co., 1891.

[page 130]

———. Diary of a Journey through Mongolia and Tibet in 1891 and 1892. Washington: Smithsonian Institution, 1894.

Riccardi, Theodore. “Some Preliminary Remarks on a Newari Painting of Svayambhūnāth.” Journal of the American Oriental Society 93, no. 3 (Jul.-Sept. 1973): 335- 40.

Rhie, Marylin, and Robert Thurman, eds. Worlds of Transformation: Tibetan Art of Wisdom and Compassion. New York, NY: Tibet House, 1999.

Robinson, David M. “Politics, Force and Ethnicity in Ming China: Mongols and the Abortive Coup of 1461.” Harvard Journal of Asiatic Studies 59, no. 1 (Jun., 1999): 79-123.

Roerich, George. Blue Annals. Delhi: Motilal Banarsidass, 1976.

Rubin Museum of Art. “Wutaishan Map Blockprint.” http://wutaishan.rma2.org/rma_viewer.php?image_id=1&mode=info.

Saitou Tadashi. Chuugoku Godaizan Chikurin-ji no Kenkyuu [Research on the Monastery of Bamboo Groves at Mt. Wutai, China]. Tokyo: Daiichi Shobou, 1998.

Schaeffer, Kurtis. “Tibetan Poetry on Wutai Shan.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. Tibetan Elemental Divination Paintings: Illuminated Manuscripts from the White Beryl of Sangs rgyas rgya mtsho: with the Moonbeams Treatise of Lo chen Dharmaśrī. Commentary and translation by Gyurme Dorje. London: John Eskenasi, 2001.

Sen, Tansen. Buddhism, Diplomacy, and Trade: The Realignment of Sino-Indian Relations, 600-1400. Honolulu, HI: University of Hawai’i Press, 2003.

Smith, Gene. “The Life of Lcang skya Rol pa’i rdo rje.” In Among Tibetan Texts: History and Literature of the Himalayan Plateau. Boston: Wisdom Publications, 2001.

Sørensen, Per, Guntram Hazod, and Tsering Gyalbo. Rulers on the Celestial Plain: Ecclesiastic and Secular Hegemony in Medieval Tibet. A Study of Tshal Gung thang. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007.

Sperling, Elliot. “Early Ming Policy toward Tibet: An Examination of the Proposition that the Early Ming Emperors Adopted a ‘Divide and Rule Policy.’” PhD diss., Indiana University, 1983.

———. “Lama to the King of Hsia.” The Journal of the Tibet Society 7 (1987).

[page 131]

———. “‘Orientalism’ and Aspects of Violence in the Tibetan Tradition.” In Imagining Tibet: Perceptions, Projections, and Fantasies, edited by Thierry Dodin and Heinz Rather. Boston: Wisdom Publications, 2001.

———. “Rtsa-mi Lo-tsa-ba Sang-rgyas Grags-pa and the Tangut Background to Early Mongol-Tibetan Relations.” In Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies Fagernes 1992, 801-24. Volume 2. Oslo: Brill, 1994.

———. “Some Remarks on sGa A-gnyan dam-pa and the Origins of the Hor-pa Lineage of the dKar-mdzes Region.” In Tibetan History and Language: Studies Dedicated to Uray Geza on His Seventieth Birthday, ed. Ernst Steinkellner, 455-65. Wien: Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische Studien, Universitat Wien, 1991.

———. “The 13th Dalai Lama at Wutai Shan: Exile and Diplomacy” paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

———. “The Thirteenth Dalai Lama at Wutai Shan: Exile and Diplomacy.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5720.

Stearns, Cyrus. King of the Empty Plain: The Tibetan Iron-bridge Builder Tangtong Gyalpo. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2007.

Stein, R. A.Une chronique ancienne de bSam-yas, sBa-bžed (Paris: Institut des hautes études chinoises, 1961).

Stevenson, Daniel. “Visions of Mañjuśrī on Mount Wutai (Visionary Experiences of the Tang-Dynasty Monk Fazhao).” In Chinese Religion in Practice, edited by Donald S. Lopez, Jr., 203-22. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.

Tanaka Kimiaki, ed. Art of Thangka from Hahn Kwang-ho Collection, vol. 2. Seoul: Hahn Foundation for Museum, 1999.

Toh, Hoong Teik. “Tibetan Buddhism in Ming China.” PhD diss., Harvard University, 2004.

Toussaint, Gustave-Charles. Le Dict de Padma: Padma Thang yig Ms. de Lithang. Bibliothèque de l’Institut des Hautes Études Chinoises, vol. 3. Paris: Librairie Ernest Leroux, 1933.

Tribe, Anthony. “The Cult of Manju’srii.” Western Buddhist Review 1. http://www.westernbuddhistreview.com/vol1/manjusri.html.

———. “Manjusri: Origins, Role and Significance.” Western Buddhist Review 2. http://www.westernbuddhistreview.com/vol2/manjusri_parts_1_and_2.html.

[page 132]

Tuttle, Gray. “Gazetteers and Golden Roof-tiles: Publicizing Qing Support of Tibetan Buddhism at Wutai Shan.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

———. “Tibetan Buddhism at Ri bo rtse lnga/Wutai shan in Modern Times.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 2 (August 2006): 1-35. http://www.thlib.org?tid=T2723.

———. “Tibetan Buddhism at Wutai Shan in the Qing: The Chinese-language Register.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011). http://www.thlib.org?tid=T5721.

———. Tibetan Buddhists in the Making of Modern China. New York, NY: Columbia University Press, 2005.

———. “The Tibetanization of Wutaishan and its Gazetteers in the Qing.” Forthcoming.

Uspensky, Vladimir. “The Previous Incarnations of the Qianlong Emperor according to the Panchen Blo bzang dpal ldan ye shes.” In Tibet, Past and Present: Tibetan Studies I, Proceedings of the Ninth Seminar of the International Association for Tibetan Studies Leiden 2000, edited by Henk Blezer, 215-26. Leiden: Brill, 2002.

———. “Legislation Relating to the Tibetan Buddhist Establishments on Wutai Shan during the Qing Dynasty.” Paper given at the “Wutai Shan and Qing Culture” Conference at the Rubin Museum of Art, May 12-13, 2007.

Wallis, Glenn. Mediating the Power of Buddhas: Ritual in the Manjushrimulakalpa. Buffalo, NY: SUNY, 2002.

Wang Xiangyun. “The Qing Court’s Tibet Connection: Lcang skya Rol pa’i rdo rje and the Qianlong Emperor.” Harvard Journal of Asiatic Studies 60 (2000): 125-63.

———. “Tibetan Buddhism at the Court of Qing: The Life and Work of lCang skya Rol pa’i rdo rje (1717-1786).” PhD diss., Harvard University, 1995.

Wang-Toutain, Francoise. “Qianlong’s Funerary Rituals and Tibetan Buddhism: Preliminary Reports on the Investigation of Tibetan and Lantsa Inscriptions in Qianlong’s Tomb.” In Studies in Sino-Tibetan Buddhist Art. Proceedings of the Second International Conference on Tibetan Archaeology & Art, Beijing, September 3-6, 2004, edited by Xie Jisheng, Shen Weirong, and Liao Yang, 130-69. Beijing: China Tibetology Publishing House, 2006.

Watt, James, and Denise Patry Leidy. Defining Yongle: Imperial Art in the Fifteenth-Century China. New York: The Metropolitan Museum, 2005.

Wayman, Alex. Chanting the Names of Manjushri, the Manjusri-Nama-Samgiti, Sanskrit and Tibetan Texts. Buddhist Tradition Series. Delhi: Motilal Barnarsidass Publishers Private, Ltd., 1999.

[page 133]

Weldon, David, and Jane Casey Singer. The Sculptural Heritage of Tibet: Buddhist Art in the Nyingjei Lam Collection. London: Laurence King Publishing, 1999.

Wong, Dorothy. “A Reassessment of the Representation of Mt Wutai from Dunhuang Cave 61.” Archives of Asian Art 46 (1993): 27-52.

Yeshe Tsogyal. The Life and Liberation of Padmasambhava. Berkeley: Dharma Publishing, 1978.

Note Citation for Page

Karl Debreczeny, “Wutai Shan: Pilgrimage to Five-Peak Mountain,” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): , http://www.thlib.org?tid=T5714 (accessed ).

Note Citation for Whole Article

Karl Debreczeny, “Wutai Shan: Pilgrimage to Five-Peak Mountain,” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): 1-133, http://www.thlib.org?tid=T5714 (accessed ).

Bibliography Citation

Debreczeny, Karl. “Wutai Shan: Pilgrimage to Five-Peak Mountain.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): 1-133. http://www.thlib.org?tid=T5714 (accessed ).