Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
The Jiaqing Emperor’s Magnificent Record
Patricia Berger, University of California, Berkeley
JIATS, no. 6 (December 2011), THL #T5711, pp. 349-371
Bibliography (pp. 369-371)

Bibliography

[page 370]

Berger, Patricia. Empire of Emptiness: Buddhist Art and Political Authority in Qing China. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003.

Chang, Michael G.A Court on Horseback: Imperial Touring & the Construction of Qing Rule, 1680-1785. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2007.

Da Qing Renzong Rui (Jiaqing) huangdi shilu. Taiwan: Huawen shuju, 1968.

Elliott, Mark. “Whose Empire Shall It Be? Manchu Figurations of Historical Process in the Early Seventeenth Century.” In Time, Temporality, and Imperial Transition, edited by Lynn Struve, 31-72. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2005.

Guoli Gugong Bowuyuan. Gugong shuhua tulu. Taipei: National Palace Museum, 1989-.

Hearn, Maxwell. “Document and Portrait: The Southern Tour Paintings of Kangxi and Qianlong.” Phoebus 6, no. 1 (1988): 90-131.

Hummel, Arthur. Eminent Chinese of the Ch’ing Period. Washington, D.C.: Library of Congress, 1944.

Jiaqing qiju zhu. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2006.

Köhle, Natalie. “Why Did the Kangxi Emperor Go to Wutai Shan? Patronage, Pilgrimage, and the Place of Tibetan Buddhism at the Early Qing Court.” Late Imperial China 29, no. 1 (June 2008): 73-119.

Liu Tuo and Meng Bai, ed. Qingdian banhua huikan. Beijing: Xuefan chubanshe, 1996.

Peng Ling, Dong Gao, et al., ed. Xixun shengdian [Magnificent Record of the Western Tour]. Beijing: Wuying Dian, 1812. Reprinted; Beijing: Guji chubanshe, 1996.

Jia Ying, and Wang Mingxing, ed. Precious Deposits. Beijing: Morning Glory Press, 2000.

Qing Gaozong yu zhi shi wen quan ji. Taipei: National Palace Museum, 1976.

Reischauer, Edwin O., trans. Ennin’s Travels in T’ang China. New York: Ronald Press, 1955.

Uitzinger, Helen. “For the Man Who Has Everything: Western Style Exotica in Birthday Celebration at the Court of Ch’ien-lung.” In Conflict and Accommodation in Early Modern East Asia: Essays in Honor of Erik Zürcher, edited by Leonard Blussé and Harriet T. Zurndorfer, 216-39. Leiden: E. J. Brill, 1993.

[page 371]

Wang Jiapeng. “Qianlong and Manchu Lama Temples.” Gugong bowuyuan yuankan 67, no. 1 (1995): 58-65.

Wang Xianjjian, ed. Shier chao donghua lu. Changsha: Wenhai chubanshe, 1963.

Yang Zhongxi. “Dongxun jishi.” In Jindai Zhongguo shiliao congkan. Edited by Shen Yunlong. Taipei: Wenhai chubanshe, 1966.

Zhao Lin’en. “Cong Hongli di xun Tai shi kan qi dui fojiao de.” Xinzhou shifan xueyuan xuebao 17, no. 4 (2001): 61-65.

Note Citation for Page

Patricia Berger, “The Jiaqing Emperor’s Magnificent Record of the Western Tour,” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): , http://www.thlib.org?tid=T5711 (accessed ).

Note Citation for Whole Article

Patricia Berger, “The Jiaqing Emperor’s Magnificent Record of the Western Tour,” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): 349-371, http://www.thlib.org?tid=T5711 (accessed ).

Bibliography Citation

Berger, Patricia. “The Jiaqing Emperor’s Magnificent Record of the Western Tour.” Journal of the International Association of Tibetan Studies, no. 6 (December 2011): 349-371. http://www.thlib.org?tid=T5711 (accessed ).